Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Pomoc osobom niepełnosprawnym

W myśl ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, niepełnosprawność to trwała lub okresowa niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodująca niezdolność do pracy.

Niepełnosprawność jest jednym z powodów, dla których udzielana jest pomoc, zarówno w zakresie ustawy o pomocy społecznej jak i w zakresie ustawy o świadczeniach rodzinnych.
Pomoc przyznawana jest na podstawie wydanego przez właściwy, ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej, Powiatowy lub Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności orzeczenia:
o niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 rok życia;
o stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia;
o wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy.

Orzeka się trzy stopnie niepełnosprawności:
znaczny,
umiarkowany,
lekki.

Orzeczenia mają charakter okresowy lub trwały.

Uzyskanie stopnia niepełnosprawności pozwala korzystać z wielu form pomocy i uprawnień, takich jak np.:
odpowiednie zatrudnienie;
szkolenia;
zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne;
korzystanie z rehabilitacji;
korzystanie z usług opiekuńczych i terapeutycznych;
uzyskanie zasiłku pielęgnacyjnego;
uzyskanie świadczeń z pomocy społecznej.


W celu uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o niepełnosprawności, należy złożyć wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności, który znajduje się w Tarnowskich Górach, przy ul. Sienkiewicza 16.

Pomoc świadczona osobom niepełnosprawnym w zakresie ustawy o pomocy społecznej.

Usługi opiekuńcze:

Komu przysługują usługi opiekuńcze ?
Usługi opiekuńcze przysługują osobie samotnej, która z powodu wieku lub choroby wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.
Usługi mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina nie jest w stanie takiej pomocy zapewnić.

Na czym polegają usługi opiekuńcze?

Usługi opiekuńcze polegają na pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych zwłaszcza:
opiece higienicznej,
pielęgnacji,
pomocy w wypełnianiu codziennych zajęć,
w miarę możliwości zapewnieniu kontaktów z rodziną i otoczeniem.

O pomoc w formie usług opiekuńczych należy zwrócić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie.
 Pracownik socjalny na podstawie stanu zdrowia chorego oraz jego sytuacji rodzinnej ustala zakres usług opiekuńczych, okres ich trwania oraz miejsce świadczenia.
Pomoc w formie usług opiekuńczych jest odpłatna, a wysokość odpłatności jest uzależniona od sytuacji materialnej osoby korzystającej z pomocy, od miejsca zamieszkania oraz od rodzaju i miejsca świadczenia usług.

Domy Pomocy Społecznej:

Dom pomocy społecznej jest placówką, która świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.

Kierowanie do domu pomocy społecznej:
osoba ubiegająca się o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej powinna zgłosić się do właściwego ze względu na rejon zamieszkania pracownika socjalnego;
pracownik socjalny na wniosek osoby zainteresowanej przeprowadza wywiad środowiskowy oraz zbiera niezbędną do tego celu pozostałą dokumentację tzn: badania lekarskie,
wniosek lekarza w którym stwierdzona zostanie konieczność umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej,
oświadczenie osoby zainteresowanej o wyrażeniu zgody na umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej,
aktualne zaświadczenie o dochodach.

W przypadku osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej należy przedstawić postanowienie sądu o zezwoleniu opiekunowi prawnemu na umieszczenie danej osoby w domu pomocy społecznej.

Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej:

Do wnoszenia odpłatności za pobyt w DPS obowiązani są:
mieszkaniec DPS – nie więcej niż 70% swojego dochodu;
małżonek, zstępni przed wstępnymi - jeżeli małżonek nie żyje, do ponoszenia opłat zobowiązane są dzieci;
gmina.

Zasiłek stały.

Komu przysługuje zasiłek stały ?
osobie pełnoletniej samotnej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego (701zł) wskazanego w ustawie o pomocy społecznej;
osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego (mniejszy lub równy 528 zł);

Wysokość zasiłku stałego stanowi:
w przypadku osób samotnych - różnicę pomiędzy kwotą 701 zł tj. kryterium na osobę samotnie gospodarującą, a posiadanym dochodem;
w przypadku osób w rodzinie - różnicę pomiędzy kwotą 528 zł na osobę w rodzinie, a faktycznie posiadanym dochodem na osobę w rodzinie;
Wysokość przyznanego zasiłku stałego nie może przekraczać kwoty 645 zł miesięcznie oraz nie może być niższa niż 30 zł.

Podstawa prawna:

-ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2019.p.1507 z późn.zm)
 

Zegar

Kalendarium

Styczeń 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny