Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Stypendia szkolne i zasiłki szkolne

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Stypendium szkolne

Jak ubiegać się o stypendium szkolne?

Należy pobrać niezbędne druki (wniosek o przyznanie stypendium szkolnego, oświadczenie o wysokości dochodów rodziny, zaświadczenie o dochodach z zakładu pracy) dostępne:

  • w formie papierowej – w Dziale Realizacji Świadczeń i Dodatków OPS Radzionków, ul. Kużaja 19 pok. nr 1

  • w formie elektronicznej – na stronie internetowej Ośrodka: www.ops.radzionkow.pl

Poprawnie wypełniony wniosek należy złożyć w terminie od 1  do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października danego roku szkolnego.

Co to jest stypendium szkolne?
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty stypendium szkolne jest świadczeniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Udzielane jest uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.

Komu przysługuje stypendium szkolne?

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Jakie jest kryterium uprawniające do otrzymania stypendium szkolnego?

Kryterium dochodowe uprawniające ucznia do otrzymania stypendium szkolnego odpowiada kryterium dochodowemu na osobę w rodzinie wynikającym z ustawy o pomocy społecznej.

Formy udzielenia stypendium szkolnego:

Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub w kilku formach spośród następujących:

  1. Pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych w szkole, w tym zajęciach wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w ramach planu nauczania lub udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności w kursach językowych, informatyczno-komputerowych, itp.

  2. Pomoc rzeczowa  o charakterze edukacyjnym, w tym:  zakup podręczników, stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego, książek typu encyklopedie, słowniki, atlasy, wyposażenia szkolnego typu tornister, plecak lub przybory szkolne.

  3. Pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w szczególności: przejazdów środkami komunikacji publicznej do i z miejsca pobierania nauki, zakwaterowania w internacie, bursie na stancji, posiłków w stołówce – w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów.

Na jaki okres przyznaje się stypendium szkolne?
Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie krótszy niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż dziesięć miesięcy w danym roku szkolnym w przypadku uczniów szkół publicznych i niepublicznych,  a w przypadku  słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych na okres nie krótszy niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

Zasiłek szkolny

Kiedy można ubiegać się o zasiłek szkolny?

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Komu przysługuje zasiłek szkolny?

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty - zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego –  np. pożar, powódź, zgon członka rodziny.

W jakiej formie przyznaje się zasiłek szkolny?

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymanego stypendium szkolnego.

Jakie przepisy regulują przyznawanie pomocy materialnej? (stypendia szkolne i zasiłki szkolne)

Obecna regulacja:

  1. Ustawa o systemie oświaty (Dz..U. z 2004 roku Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.).

  2. Uchwała nr XXX/201/2005  Rady Miasta Radzionków z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Radzionków.

Druki do pobrania:

Zegar

Kalendarium

Grudzień 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny