Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Stypendia szkolne i zasiłki szkolne

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Stypendium szkolne

Jak ubiegać się o stypendium szkolne?

Należy pobrać niezbędne druki (wniosek o przyznanie stypendium szkolnego, oświadczenie o wysokości dochodów rodziny, zaświadczenie o dochodach z zakładu pracy) dostępne:

w formie papierowej – w Dziale Realizacji Świadczeń i Dodatków OPS Radzionków, ul. Kużaja 19 pok. nr 1

w formie elektronicznej – na stronie internetowej Ośrodka: www.ops.radzionkow.pl

 

Termin składania wniosku na stypendium szkolne:

 • od 1 do 15 września danego roku szkolnego,

 • od 1 do 15 lutego danego roku szkolnego w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego,

• od 1 do 15 października danego roku szkolnego w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych.

 

Uprawnieni do pomocy w formie zasiłku szkolnego:

• uczniowie szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

• wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 

Wniosek składają:

• rodzice ucznia,

• pełnoletni uczeń,

• dyrektor szkoły, kolegium pracowników służb społecznych – za zgodą rodzica ucznia lub pełnoletniego ucznia.

 

Warunki przyznania stypendium szkolnego :

1. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. 528 zł.
2. Występowanie w rodzinie w szczególności: bezrobocia, niepełnosprawności, ciężkiej lub długotrwałej choroby, wielodzietności, braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizmu lub narkomanii, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

Formy udzielenia stypendium szkolnego:

Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub w kilku formach spośród następujących:

Pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych w szkole, w tym zajęciach wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w ramach planu nauczania lub udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności w kursach językowych, informatyczno-komputerowych, itp.

Pomoc rzeczowa  o charakterze edukacyjnym, w tym:  zakup podręczników, stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego, książek typu encyklopedie, słowniki, atlasy, wyposażenia szkolnego typu tornister, plecak lub przybory szkolne.

Pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w szczególności: przejazdów środkami komunikacji publicznej do i z miejsca pobierania nauki, zakwaterowania w internacie, bursie na stancji, posiłków w stołówce – w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów.

 

Na jaki okres przyznaje się stypendium szkolne?


Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie krótszy niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż dziesięć miesięcy w danym roku szkolnym w przypadku uczniów szkół publicznych  i niepublicznych,  a w przypadku  słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych na okres nie krótszy niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

KATALOG WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH DO STYPENDIUM SZKOLNEGO

1. Zwrot całkowitego lub częściowego kosztu udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w tym  w szczególności na:

• wyrównawcze zajęcia edukacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne oraz inne wynikające z realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
• wycieczki szkolne o charakterze edukacyjnym, w tym wyjazdy do teatru, kina, muzeum, wycieczki szkolne krajoznawcze, wyjazd na tzw. „zieloną szkołę”,
• wyjazdy w ramach zajęć sportowych organizowanych przez szkołę,
• pozaszkolne zajęcia edukacyjne,
• zajęcia związane z rozwijaniem indywidualnych zdolności, m.in. zajęcia: sportowe, muzyczne, taneczne, plastyczne, zajęcia na basenie.

W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający udział ucznia w zajęciach w danym roku szkolnym wraz z miesięcznym kosztem zajęć.

2. Zakup pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności na:

• zakup podręczników, lektur i ćwiczeń szkolnych oraz innych publikacji o charakterze edukacyjnym,
• pomoce dydaktyczne, m.in. słowniki, atlasy, encyklopedie, mapy, globusy, tablice,

• przybory szkolne, artykuły papiernicze,
• plecak, tornister, torbę szkolną,
• strój sportowy na zajęcia wychowania fizycznego, tj.:

- kostium gimnastyczny lub koszulka i spodenki,
- dres lub spodnie i bluza,
- obuwie sportowe,

• strój wymagany na zajęcia praktyczne oraz zakup materiałów niezbędnych do realizacji zajęć praktycznych (zarówno udział w tych zajęciach jak i wymagany strój oraz niezbędne materiały na te zajęcia muszą być poświadczone stosownym zaświadczeniem szkoły lub pracodawcy),
• sprzęt i akcesoria komputerowe wykorzystywane w procesie edukacyjnym ucznia, w tym w szczególności: laptop, komputer stacjonarny, monitor, klawiatura, drukarka, tusze, tonery, papier do drukarki, oprogramowanie.

3. Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów, w szczególności na:

• pokrycie kosztów zakwaterowania (internat, bursa, stancja),
• pokrycie kosztów dojazdów do szkoły (transport do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej – imienne bilety miesięczne za okres, w którym realizowana jest nauka).

 

Zasiłek szkolny

Kiedy można ubiegać się o zasiłek szkolny?

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Komu przysługuje zasiłek szkolny?

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty - zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego –  np. pożar, powódź, zgon członka rodziny.

W jakiej formie przyznaje się zasiłek szkolny?

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymanego stypendium szkolnego.

Jakie przepisy regulują przyznawanie pomocy materialnej? (stypendia szkolne i zasiłki szkolne)

Obecna regulacja:

Ustawa o systemie oświaty (Dz..U. z 2019 roku poz 1481 z późn. zm.).

Uchwała nr XXX/201/2005  Rady Miasta Radzionków z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Radzionków.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Stypendium szkolne

Jak ubiegać się o stypendium szkolne?

Należy pobrać niezbędne druki (wniosek o przyznanie stypendium szkolnego, oświadczenie                 o wysokości dochodów rodziny, zaświadczenie o dochodach z zakładu pracy) dostępne:

w formie papierowej – w Dziale Realizacji Świadczeń i Dodatków OPS Radzionków, ul. Kużaja 19 pok. nr 1

w formie elektronicznej – na stronie internetowej Ośrodka: www.ops.radzionkow.pl

 

Termin składania wniosku na stypendium szkolne:

 • od 1 do 15 września danego roku szkolnego,

 • od 1 do 15 lutego danego roku szkolnego w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego,

• od 1 do 15 października danego roku szkolnego w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych.

 

Uprawnieni do pomocy w formie zasiłku szkolnego:

• uczniowie szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych  o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

• wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 

Wniosek składają:

• rodzice ucznia,

• pełnoletni uczeń,

• dyrektor szkoły, kolegium pracowników służb społecznych – za zgodą rodzica ucznia lub pełnoletniego ucznia.

 

Warunki przyznania stypendium szkolnego :

1. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. 528 zł.
2. Występowanie w rodzinie w szczególności: bezrobocia, niepełnosprawności, ciężkiej lub długotrwałej choroby, wielodzietności, braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizmu lub narkomanii, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

Formy udzielenia stypendium szkolnego:

Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub w kilku formach spośród następujących:

Pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych w szkole, w tym zajęciach wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w ramach planu nauczania lub udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności w kursach językowych, informatyczno-komputerowych, itp.

Pomoc rzeczowa  o charakterze edukacyjnym, w tym:  zakup podręczników, stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego, książek typu encyklopedie, słowniki, atlasy, wyposażenia szkolnego typu tornister, plecak lub przybory szkolne.

Pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania  w szczególności: przejazdów środkami komunikacji publicznej do i z miejsca pobierania nauki, zakwaterowania w internacie, bursie na stancji, posiłków w stołówce – w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów.

 

Na jaki okres przyznaje się stypendium szkolne?


Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie krótszy niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż dziesięć miesięcy w danym roku szkolnym w przypadku uczniów szkół publicznych  i niepublicznych,  a w przypadku  słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych na okres nie krótszy niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

KATALOG WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH DO STYPENDIUM SZKOLNEGO

1. Zwrot całkowitego lub częściowego kosztu udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w tym  w szczególności na:

• wyrównawcze zajęcia edukacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne oraz inne wynikające z realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
• wycieczki szkolne o charakterze edukacyjnym, w tym wyjazdy do teatru, kina, muzeum, wycieczki szkolne krajoznawcze, wyjazd na tzw. „zieloną szkołę”,
• wyjazdy w ramach zajęć sportowych organizowanych przez szkołę,
• pozaszkolne zajęcia edukacyjne,
• zajęcia związane z rozwijaniem indywidualnych zdolności, m.in. zajęcia: sportowe, muzyczne, taneczne, plastyczne, zajęcia na basenie.

W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający udział ucznia w zajęciach w danym roku szkolnym wraz z miesięcznym kosztem zajęć.

2. Zakup pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności na:

• zakup podręczników, lektur i ćwiczeń szkolnych oraz innych publikacji o charakterze edukacyjnym,
• pomoce dydaktyczne, m.in. słowniki, atlasy, encyklopedie, mapy, globusy, tablice,

• przybory szkolne, artykuły papiernicze,
• plecak, tornister, torbę szkolną,
• strój sportowy na zajęcia wychowania fizycznego, tj.:

- kostium gimnastyczny lub koszulka i spodenki,
- dres lub spodnie i bluza,
- obuwie sportowe,

• strój wymagany na zajęcia praktyczne oraz zakup materiałów niezbędnych do realizacji zajęć praktycznych (zarówno udział w tych zajęciach jak i wymagany strój oraz niezbędne materiały na te zajęcia muszą być poświadczone stosownym zaświadczeniem szkoły lub pracodawcy),
• sprzęt i akcesoria komputerowe wykorzystywane w procesie edukacyjnym ucznia, w tym w szczególności: laptop, komputer stacjonarny, monitor, klawiatura, drukarka, tusze, tonery, papier do drukarki, oprogramowanie.

3. Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów, w szczególności na:

• pokrycie kosztów zakwaterowania (internat, bursa, stancja),
• pokrycie kosztów dojazdów do szkoły (transport do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej – imienne bilety miesięczne za okres, w którym realizowana jest nauka).

 

Zasiłek szkolny

Kiedy można ubiegać się o zasiłek szkolny?

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Komu przysługuje zasiłek szkolny?

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty - zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego –  np. pożar, powódź, zgon członka rodziny.

W jakiej formie przyznaje się zasiłek szkolny?

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymanego stypendium szkolnego.

Jakie przepisy regulują przyznawanie pomocy materialnej? (stypendia szkolne i zasiłki szkolne)

Obecna regulacja:

Ustawa o systemie oświaty (Dz..U. z 2019 roku poz 1481 z późn. zm.).

Uchwała nr XXX/201/2005  Rady Miasta Radzionków z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Radzionków.

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny