Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

AKTUALNOŚCI, strona 1:

Przedłużenie naboru wniosków

Utworzono dnia 02.02.2023

 

              W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców Radzionkowa Programem  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023, informuje się o  PRZEDŁUŻENIU NABORU WNIOSKÓW DO DNIA 13.02.2023r.

 

 

W załączeniu regulamin

 

 

 

czytaj dalej na temat: Przedłużenie naboru wniosków

Przedłużenie naboru wniosków

Utworzono dnia 02.02.2023

              W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców Radzionkowa Programem  „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023, informuje się o  PRZEDŁUŻENIU NABORU WNIOSKÓW DO DNIA 13.02.2023r.

 

 

W załączeniu regulamin

 

 
czytaj dalej na temat: Przedłużenie naboru wniosków

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023

Utworzono dnia 10.01.2023

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie ogłasza nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Podstawą prawną Programu jest art.7 ust.5 oraz art.13 ustawy z dnia 13 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U.z 2020r.poz.1787,z późn.zm.)

CZYTAJ DALEJ ... 

czytaj dalej na temat: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023

Opieka wytchnieniowa - edycja 2023

Utworzono dnia 09.01.2023

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie ogłasza nabór wniosków do Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023.

Pierwszeństwo w korzystaniu z usługi wytchnieniowej mają członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem lub osobą niepełnosprawną, będącą całkowicie niesamodzielną, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z placówek pobytu całodobowego, jak np. ośrodek szkolno-wychowawczy czy internat...

CZYTAJ DALEJ ...

czytaj dalej na temat: Opieka wytchnieniowa - edycja 2023

Informacja

Utworzono dnia 04.01.2023

Zgodnie z Zarządzeniem nr 24/2022 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie
z dnia 01.12.2022 r. w sprawie wprowadzenia harmonogramu czasu pracy na rok 2023 dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie informujemy, iż:

Dnia 04.01.2022 r. (środa) Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie będzie czynny
w godzinach od 07:00  do 15:00.

czytaj dalej na temat: Informacja

Informacja o zakończonym projekcie

Utworzono dnia 02.01.2023

Informacja o zakończeniu realizacji projektu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie informuje o zakończeniu z dniem 31.12.2022 r. realizacji projektu pn. „Interdyscyplinarny program usług społecznych – asystentury środowiskowej w rodzinie”.

Projekt był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.3. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - OSI.
 

  • Całkowita wartość projektu wynosiła: 1 500 000,00 zł
  • Dofinansowanie Unii Europejskiej wyniosło: 1 395 000,00 zł
     

Celem głównym projektu było podniesienie jakości i dostępności usług wsparcia rodziny, deinstytucjonalizacja, rozwój środowiskowych form opieki nad dziećmi, młodzieżą, rodziną, osobami niepełnosprawnymi, wsparcie w pełnieniu ról społecznych, pobudzanie aktywności społecznej poprzez asystenturę rodziny i osób niepełnosprawnych z obszaru objętego Programem Rewitalizacji na terenie Gminy Radzionków.

Jednocześnie informujemy, iż Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie deklaruje gotowość do kontynuacji usług oferowanych w ramach projektu, a zainteresowane osoby nadal mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

- Usług Asystenta Rodziny,
- Usług Asystenta Osobistego,
- Usług Psychologa,
- Usług Pedagoga,
- Usług Pracownika Socjalnego,
- Usług Klubu Spotkań.

Proponowane wsparcie ma charakter nieodpłatny.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z Działem Wspierania Rodziny; tel: 32 286 65 44 wew. 21

Informacja

Utworzono dnia 28.11.2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie przypomina, iż wnioski o dodatek węglowy oraz dodatek dla gospodarstw domowych można składać do dnia 30.11.2022 roku.

Wnioski złożone po tym dniu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Powyższe wnioski można składać w godzinach pracy Działu Świadczeń Rodzinnych i Dodatków oraz w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie.

(W tygodniu od 28.11.2022 r. do 02.12.2022 r.:)

GODZINY PRZYJĘĆ STRON DZIAŁU REALIZACJI ŚWIADCZEŃ I DODATKÓW

Poniedziałek  - dzień wewnętrzny działu

Wtorek – przyjmowanie stron w godzinach 13-15

Środa - przyjmowanie stron w godzinach 8-15

Czwartek- przyjmowanie stron w godzinach 13-15

Piątek - przyjmowanie stron w godzinach 8-10

 

Sekretariat Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie czynny jest w godzinach :

poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 7:00 - 15:00
środa: 7:00 - 15:00

czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 15:00

czytaj dalej na temat: Informacja

INFORMACJA!

Utworzono dnia 18.11.2022

Informujemy, że z przyczyn technicznych nie działa numer telefonu Działu Realizacji Świadczeń i Dodatków (32/ 286 65 44 wew. 22), prosimy o kontakt z Działem pod następujące numery: 32/ 286 65 44 wew. 27, 515 290 214, 531 387 351.

Nowe godziny pracy Działu

Utworzono dnia 15.11.2022

 Od dnia 21 listopada 2022 roku Działu Realizacji Świadczeń i Dodatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie będzie czynny w nowych godzinach pracy:

Poniedziałek  - dzień wewnętrzny działu

Wtorek – przyjmowanie stron w godzinach 13-15

Środa - przyjmowanie stron w godzinach 13-17

Czwartek- przyjmowanie stron w godzinach 13-15

Piątek - przyjmowanie stron w godzinach 8-10

 

Ograniczenie w godzinach przyjmowania stron wynika z dużej ilości pracy Działu, w związku z nowelizacją ustaw.

Pomoc bezdomnym w okresie zimowym

Utworzono dnia 14.11.2022

Wykaz jednostek świadczących pomoc osobom bezdomnym z terenu całego województwa śląskiego znajduje się na stronie internetowej Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w zakładce „Wykazy i rejestry” - „Pomoc społeczna” oraz dostępny jest pod wskazanymi linkami:
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej ŚUW w Katowicach
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW w Katowicach

Dodatek węglowy

Utworzono dnia 09.11.2022

,

Burmistrz Miasta Radzionków informuje, iż z dniem 3 listopada 2022 r. ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022r. poz. 2236) wprowadziła zmiany do ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r.  o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967).

 Zgodnie z zapisem art. 26 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022r. poz. 2236) znowelizowano art. 2 ustawy o dodatku węglowym, który mówi, iż istnieje możliwość otrzymania kilku dodatków węglowych w przypadku, gdy:

- pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach a każda z rodzin ma osobne źródło ciepła lub współdzielone źródło ciepła.

W przypadku gospodarstwa domowego, które zajmuje lokal, dla którego nie było możliwe ustalenie odrębnego adresu, wójt, burmistrz albo prezydent miasta przyznaje dodatek węglowy w drodze decyzji administracyjnej pod warunkiem, że w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego organ ten ustalił:

  1. zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz
  2. wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania.

UWAGA! W przypadku gdy w lokalu zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących w tym lokalu.

Jednocześnie informujemy, iż termin złożenia wniosków o ustalenie prawa do dodatku węglowego upływa z dniem 30.11.2022 r.

Inicjatywa mieszkańców

Utworzono dnia 08.11.2022

Po Śląsku , na Śląsku , o Śląsku  to nastympno inicjatywa wymyślono  przez najmłodszo grupa co mo łod 14 do 28 lot w ramach projektu  „Program Aktywności Lokalnej –Rozwijamy Potencjały”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, IX Oś priorytetowa: Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs.

Dwie  gryfne dziołszki Kaśka i Nyśka i szwarny karlus Marcin wystrojyni w piykne ślaąskie stroje przywitali uczestników inicjatywy słowami:

„Dziś się tukej spotykomy i ło Ślasku łosprawiomy.

W naszym piyknym Radzionkowie niech się dzisiej kożdy dowie :

Fto to bajtel a fto lipsta,

Co to knefel a co kista,

Co to koło a co bala,

Co to antryj a co haja,

Fto na grubie robi ciynżko

A fto cugiem jeździ pryndko,

Jak na Cidrach się stroili,

Co dobrego se warzyli,

Na zolyty kaj łaziyli,

Ale dobra, dobra koniec ty godki bo obiadu naważyli i bydymy maszkycili’’

I tak przi kawie i  kołocu łosprawiali my wice i kawały tak że nos ze smiechu brzuchy bolały. Potem pod ręce my się chycili i wspólnie śpiewki ślaskie nucili.

Dziynkujemy wszystkiym za zaangażowanie i wspólno zabawa!

Nasza inicjtywa łostała uwieczniono na zdjynciach wykonanych przez Pana Jacka Groja.

czytaj dalej na temat: Inicjatywa mieszkańców

Harmonogram pracy - Radca Prawny

Utworzono dnia 31.10.2022


 

LOKALNY PUNKT INFORMACJI PRAWNEJ NA ROJCY

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie zaprasza mieszkańców z terenów objętych programem rewitalizacji do korzystania z bezpłatnej pomocy radcy prawnego w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską  ze środków  Europejskiego  Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne: „Program Aktywności Lokalnej - Rozwijamy Potencjały”- Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs.

Kontakt do radcy prawnego :

Barbara Baron

Tel.:786 940 953

e-mail: b.baron@ops.radzionkow.pl

Harmonogram godzin pracy radcy prawnego w miesiącu listopadzie:

2 listopada – godz. 13:00-19:00

3 listopada – godz. 15:00-19:00

4 listopada – godz. 13:00-18:00

7 listopada – godz. 17:00-19:00

8 listopada – godz. 15:00-19:00

9 listopada– godz. 13:00-19:00

14 listopada – godz. 17:00-19:00

16 listopada– godz. 13:00-19:00

18 listopada – godz. 15:00-19:00

21 listopada – godz. 17:00-19:00

22 listopada – godz.  15:00-19:00

23 listopada - godz. 07:00-11:00

25 listopada – godz.  15:00-19:00

28 listopada – godz.  17:00–19:00

29 listopada – godz.  15:00–18:00

30 listopada - godz. 13:00-19:00

czytaj dalej na temat: Harmonogram pracy - Radca Prawny

Kurs baristy

Utworzono dnia 31.10.2022

Któż z nas nie rozpoczyna dnia od pysznej, gorącej, pachnącej kawy?

Espresso, latte, americano, cafe crema, mocha i szereg innych metod parzenia kaw przyswoili uczestnicy kursu wyjazdowego barista w ramach projektu „Program Aktywności Lokalnej –Rozwijamy Potencjały”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Grupa 12 osób, wśród pięknej górskiej przyrody poznała warsztat i technikę pracy baristy; historię i kulturę picia kawy, gatunki i odmiany kaw oraz nauczyła się jak profesjonalnie użytkować i konserwować sprzęt wykorzystywany w tym zawodzie.

Uczestnicy wrócili z certyfikatami umożliwiającymi podjęcie pracy baristy.

Efekty ich prac zobaczmy na zdjęciach poniżej.

czytaj dalej na temat: Kurs baristy

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Luty 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 239

W poprzednim tygodniu: 308

W tym miesiącu: 117

W poprzednim miesiącu: 1438

Wszystkich: 93642

 

Biuletyn Informacji Publicznej