Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

AKTUALNOŚCI, strona 3:

"Podaruj dzieciom kolorowe chwile"

Utworzono dnia 14.12.2023


 

Nasza zbiórka pn.: „Podaruj dzieciom kolorowe chwile” zakończyła się uśmiechem na buziach dzieci, ich rodziców, a także nas wszystkich!

Postanowiliśmy wykorzystać ten magiczny czas i zaprosić do nas Świętego Mikołaja, by to on wręczył paczki małym urwisom.

Nasza placówka wczorajszego popołudnia wypełniła się radosnym śpiewem dzieci, ich wierszykami, pytaniami oraz głośnym śmiechem.

Obdarowaliśmy dwadzieścia siedem dzieciaków z Gminy Radzionków, w przedziale wiekowym od pierwszego roku życia do piętnastego.

 

Dziękujemy!

 

Nie byłoby to możliwe, gdyby nie wszystkie zaangażowane osoby, którym serdecznie dziękujemy.

Szczególne wyrazy wdzięczności składamy:

Pani Krystynie oraz Panu Krzysztofowi Kempny, prowadzącymi działalność gospodarczą pod nazwą P.P.U.H. HILEX Group 1 z siedzibą w Rybniku;

Dyrekcji, Nauczycielom, Pracownikom, Uczniom oraz Rodzicom Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzionkowie,

Pani Urszuli Urbańczyk,

a także pracownikom, którzy wykazali się wyjątkowym zaangażowaniem: Pani Beacie Śmiałek, Panu Marcinowi Jaworek, Pani Martynie Polak, Panu Michałowi Jochlik, Pani Patrycji Kalinowskiej, Pani Izabeli Borowieckiej, Pani Anecie Musialik, Pani Jadwidze Goj, Pani Jagodzie Materek-Kuś, Pani Angelice Lepczyk.

 

Mamy nadzieję, że kolejne zbiórki będą cieszyły się równie dużym wkładem Państwa dobroci, serdeczności, a przede wszystkim pracy.

 

Jednocześnie, w imieniu wszystkich pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie życzymy Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!

 

 

Zapraszamy również na naszego facebooka!

czytaj dalej na temat: "Podaruj dzieciom kolorowe chwile"

Świadczenie pielęgnacyjne

Utworzono dnia 11.12.2023

Ważne zmiany od 1 stycznia 2024r.

Działając na podstawie art. 63 ust. 16 Ustawy o świadczeniu wspierającym z dnia 7 lipca 2023r. (Dz.U. 2023, poz. 1423) Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie, Dział Realizacji Świadczeń i Dodatków, informuję, iż dnia 1 stycznia 2024r. wejdzie w życie w/w Ustawa, która wprowadza zmiany w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Nowe zasady ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego (od dnia 01.01.2024r.): 

 1. Świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach (tzw. nowe świadczenie pielęgnacyjne) będzie przysługiwać wyłącznie osobom sprawującym opiekę nad osobą z niepełnosprawnościami w wieku do ukończenia 18. roku życia.
 2. Aby otrzymać świadczenie pielęgnacyjne osoby sprawujące opiekę nie będą musiały rezygnować z aktywności zawodowej, prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pobierania własnych świadczeń emerytalno-rentowych.
 3. W przypadku, gdy opiekun otrzymujący świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach będzie sprawował opiekę nad więcej niż jedną osobą w wieku do ukończenia 18. roku życia legitymującą się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności, to wysokość świadczenia pielęgnacyjnego jest podwyższana o 100% na drugą i każdą kolejną osobę, nad którą sprawowana jest opieka.
 4. Osoba pobierająca świadczenie pielęgnacyjne, która sprawuje opiekę nad dzieckiem w wieku do ukończenia 18. roku życia i która będzie chciała po 31 grudnia 2023r. otrzymać świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach, musi po tej dacie zrezygnować z pobierania świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie starych przepisów i złożyć wniosek o przyznanie świadczenia

Pełna ochrona praw nabytych osób, które nabyły lub nabędą prawo do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 grudnia 2023r.

 1. Osoby, które mają ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów (tj. do dnia 31.12.2023r.) zachowują prawo do tego świadczenia, nie dłużej jednak niż do końca okresu, na który prawo zostało przyznane.
 2. Osoby, o których mowa wyżej zachowują prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2023r., również w przypadku, gdy osobie nad którą sprawują opiekę zostało wydane nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o niepełnosprawności. Warunkiem zachowania tego prawa na ww. zasadach jest złożenie wniosku o nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo o niepełnosprawności w terminie 3 miesięcy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin ważności dotychczasowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o niepełnosprawności, a następnie złożenie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w terminie 3 miesięcy, licząc od wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo o niepełnosprawności.
 3. W przypadku specjalnego zasiłku opiekuńczego dodatkowym warunkiem zachowania praw nabytych jest złożenie wniosku o specjalny zasiłek opiekuńczy na kolejny okres zasiłkowy w terminie 3 miesięcy od dnia następnego po dniu, w którym zakończył się dotychczasowy okres zasiłkowy.

Ważne:

 • W przypadku śmierci osoby wymagającej opieki, osoba pobierająca świadczenie pielęgnacyjne albo specjalny zasiłek opiekuńczy zachowuje do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpił zgon osoby wymagającej opieki, prawo odpowiednio do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego chyba że zgon osoby wymagającej opieki nastąpił przed dniem 1 stycznia 2024 r.
 • Świadczenie pielęgnacyjne albo specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługują jeżeli osoba wymagająca opieki będzie miała przyznane prawo do świadczenia wspierającego.
 • Wypłata świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego podlega wstrzymaniu, jeżeli osoba wymagająca opieki lub osoba uprawniona do jej reprezentowania złożyła wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego. Wobec powyższego należy niezwłocznie poinformować tutejszy Organ.
 • W przypadku odmowy przyznania osobie wymagającej opieki świadczenia wspierającego lub pozostawienia wniosku o to świadczenie bez rozpatrzenia, odpowiednio świadczenie pielęgnacyjne albo specjalny zasiłek opiekuńczy wypłaca się od miesiąca, w którym wstrzymano ich wypłatę do końca okresu na jaki je przyznano, jeżeli osoba spełnia warunki określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Za nienależnie pobrane świadczenie pielęgnacyjne albo specjalny zasiłek opiekuńczy, uważa się świadczenie lub zasiłek wypłacone za okres, za który osoba wymagająca opieki otrzymała świadczenie wspierające i podlega zwrotowi wraz z odsetkami do którego to zwrotu zobowiązany zostanie opiekun.

czytaj dalej na temat: Świadczenie pielęgnacyjne

Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" - edycja 2024

Utworzono dnia 01.12.2023

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie ogłasza nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością " dla Jednostek Samorządu Terytorialnego  - edycja 2024.


Kartę zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością ” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 (stanowiący załącznik nr 7 do Programu) należy złożyć do dnia 15 grudnia 2023r. w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie przy ul. Kużaja 19, w godzinach: urzędowania Ośrodka Pomocy Społecznej  w Radzionkowie.

Więcej informacji można uzyskać w Dziale Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie, przy ul. Kużaja 19 pokój nr 0, tel. 32/ 2866544 wewn.22 i 27.

czytaj dalej na temat: Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" - edycja 2024

Podaruj Dzieciom Kolorowe Chwile

Utworzono dnia 28.11.2023

Informacja

Utworzono dnia 27.11.2023

WYPEŁNIJ AKNIETE

Utworzono dnia 15.11.2023

Urząd Miasta Radzionków oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie przeprowadzają diagnozę lokalnych zagrożeń społecznych. Jej celem jest dostarczenie informacji
w zakresie stosowania różnego rodzaju używek, a przede wszystkim skali spożywania alkoholu na terenie gminy oraz występowania problemu przemocy domowej. Przygotowana ankieta jest skierowana do pełnoletnich mieszkańców Radzionkowa. Ankieta jest w pełni anonimowa.

WYPEŁNIJ ANKIETĘ

Przekazane opinie, uwagi, jako cenne źródło informacji zostaną zestawione i uwzględnione przy opracowaniu Gminnego Programu Profilaktyki Przeciwdziałania Uzależnieniom
w Radzionkowie oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Radzionkowie.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety. Formularz ankiety dostępny jest również w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miasta Radzionków (parter).

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOI2QM5s1-ZEFtxgWExZuZcziU7mihzPk1YAlAO45uKjmioA/viewform

Ankietę można wypełnić do 10 grudnia 2023 roku.

czytaj dalej na temat: WYPEŁNIJ AKNIETE

Pomoc bezdomnym w okresie zimowym

Utworzono dnia 07.11.2023
Wykaz jednostek świadczących pomoc osobom bezdomnym z terenu całego województwa śląskiego znajduje się na stronie internetowej Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w zakładce
„Wykazy i rejestry” - „Pomoc społeczna”
 

czytaj dalej na temat: Pomoc bezdomnym w okresie zimowym

Informacja

Utworzono dnia 06.11.2023

Zgodnie z Zarządzeniem nr 24/2022 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej
w Radzionkowie z dnia 01.12.2022 r. w sprawie wprowadzenia harmonogramu czasu pracy na rok 2023 dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie informuję, iż:

Dnia 10.11.2023 r. (piątek) Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie będzie nieczynny.

.

czytaj dalej na temat: Informacja

Program „Opieka wytchnieniowa ”- edycja 2024

Utworzono dnia 31.10.2023

Logo Ośrodka pomocy Społecznej w Radzionkowie

 

W związku z ogłoszonym 30 października  2023 r. przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  naborem wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa ”- edycja 2024,

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie przeprowadza wstępne rozeznanie ...

czytaj dalej na temat: Program „Opieka wytchnieniowa ”- edycja 2024

Podaruj Dzieciom Kolorowe Chwile

Utworzono dnia 12.10.2023

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 36

W poprzednim tygodniu: 243

W tym miesiącu: 553

W poprzednim miesiącu: 1137

Wszystkich: 116845

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Herb Miasta Radzionków

 

 

Logotyp Województwa Śląskiego

 

Logotyp Uni Europejskich