Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dodatek Węglowy

AKTUALNOŚCI:

Informacja

Utworzono dnia 28.11.2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie przypomina, iż wnioski o dodatek węglowy oraz dodatek dla gospodarstw domowych można składać do dnia 30.11.2022 roku.

Wnioski złożone po tym dniu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Powyższe wnioski można składać w godzinach pracy Działu Świadczeń Rodzinnych i Dodatków oraz w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie.

(W tygodniu od 28.11.2022 r. do 02.12.2022 r.:)

GODZINY PRZYJĘĆ STRON DZIAŁU REALIZACJI ŚWIADCZEŃ I DODATKÓW

Poniedziałek  - dzień wewnętrzny działu

Wtorek – przyjmowanie stron w godzinach 13-15

Środa - przyjmowanie stron w godzinach 8-15

Czwartek- przyjmowanie stron w godzinach 13-15

Piątek - przyjmowanie stron w godzinach 8-10

 

Sekretariat Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie czynny jest w godzinach :

poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 7:00 - 15:00
środa: 7:00 - 15:00

czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 15:00

Informacja

Utworzono dnia 09.11.2022

,

Burmistrz Miasta Radzionków informuje, iż z dniem 3 listopada 2022 r. ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022r. poz. 2236) wprowadziła zmiany do ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r.  o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967).

 Zgodnie z zapisem art. 26 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022r. poz. 2236) znowelizowano art. 2 ustawy o dodatku węglowym, który mówi, iż istnieje możliwość otrzymania kilku dodatków węglowych w przypadku, gdy:

- pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach a każda z rodzin ma osobne źródło ciepła lub współdzielone źródło ciepła.

W przypadku gospodarstwa domowego, które zajmuje lokal, dla którego nie było możliwe ustalenie odrębnego adresu, wójt, burmistrz albo prezydent miasta przyznaje dodatek węglowy w drodze decyzji administracyjnej pod warunkiem, że w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego organ ten ustalił:

  1. zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz
  2. wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania.

UWAGA! W przypadku gdy w lokalu zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących w tym lokalu.

Jednocześnie informujemy, iż termin złożenia wniosków o ustalenie prawa do dodatku węglowego upływa z dniem 30.11.2022 r.

Informacja

Utworzono dnia 20.09.2022

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie, działający na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta Radzionków do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 15.09.2022 r.   o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw ( Dz.U. z 2022r. poz. 1967)  „ dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę, przy czym wnioski złożone po dniu 30 października 2022 r. wypłaca się do dnia 30 grudnia 2022 r.”.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 15.09.2022 r.  o szczególnych rozwiązaniach  w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw z dnia 15.09.2022 roku (Dz.U. z 2022r. poz. 1967) - do postępowań w sprawie wypłaty dodatku węglowego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy prowadzonych na podstawie ustawy zmienianej w art. 50 stosuje się przepisy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Dodatek Węglowy

Utworzono dnia 17.08.2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie – Dział Realizacji Świadczeń i Dodatków  będzie realizował ustawę z dnia 05 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym ( Dz.U. 2022r. poz.1692)

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek. 

Dodatek węglowyjako wsparcie w związku z rosnącymi cenami na rynku energii – będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, w którym głównym źródłem ogrzewania jest:

  • kocioł na paliwo stałe,
  • kominek,
  • koza,
  • ogrzewacz powietrza,
  • trzon kuchenny,
  • piecokuchnia,
  • kuchnia węglowa,
  • piec kaflowy na paliwo stałe

o ile są zasilane paliwami stałymi wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy wynosi 3000 zł i będzie przyznawany jednorazowo.

 

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Wnioski można składać również osobiście w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie – Dział Realizacji Świadczeń i Dodatków.

Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Wnioski na powyższy dodatek można składać do dnia 30.11.2022 roku wnioski złożone po tym dniu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Uwaga!!!

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Więcej informacji udziela Dział Realizacji Świadczeń i Dodatków pod numerem telefonu:

32 286-65-44 wew. 22/27

 

GODZINY PRZYJĘĆ STRON DZIAŁU REALIZACJI ŚWIADCZEŃ I DODATKÓW

PONIEDZIAŁEK 8:00 – 15:00

ŚRODA 8:00 – 17:00

CZWARTEK 8:00 – 15:00

 

WTOREK I  PIĄTEK ZAMKNIĘTE

 

( DNI WEWNĘTRZNE DZIAŁU )

 

Wniosek znajduje się w załączniku do treści po kliknięciu "czytaj dalej"

czytaj dalej na temat: Dodatek Węglowy