Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Fundusz alimentacyjny

 

 

Obowiązujący przepis w okresie zasiłkowym od 01 października 2019 roku do 30 września 2022 roku w związku z obniżeniem wynagrodzenia z powodu COVID-19

 

Ustawa z dnia z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374) wprowadziła możliwość traktowania obniżenia wynagrodzenia jako uratę dochodu i tym samym skutkować to będzie uzyskaniem prawa do zasiłku rodzinnego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Prawo do funduszu alimentacyjnego jest uzależnione od dochodu rodziny. Fundusz alimentacyjny przysługuje pod warunkiem spełnienia kryterium dochodowego wynoszącego 900,00 zł netto na osobę w rodzinie.

Kryterium liczone jest na podstawie dochodów członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. W okresie zasiłkowym 2020/2021 brany jest pod uwagę dochód z 2019 roku a w okresie zasiłkowym 2021/2022 dochód za rok 2020. Jednakże pod uwagę są brane zachodzące w międzyczasie zmiany w sytuacji rodziny np. utrata zatrudnienia czy podjęcie nowej pracy.  Ma to na celu uwzględnianie jak najbardziej aktualnej i rzeczywistej sytuacji rodziny.

W chwili obecnej obniżone wynagrodzenie rodzica/ rodziców może być traktowane jako urata dochodu i tym samym skutkować uzyskaniem prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Jednakże nowe zasady obowiązywać będą tymczasowo.

Kluczowe dla udokumentowania utraty dochodu będzie ustalenie:

- od kiedy nastąpiło obniżenie wynagrodzenia lub dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej,

- o jaką kwotę nastąpiło obniżenie dochodu,

- czy miało to związek z epidemią.

Aby otrzymać świadczenie z funduszu alimentacyjnego niezbędne jest złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, w tym potwierdzającymi obniżenie dochodu z powodu przeciwdziałania skutkom COVID-19.

Do wniosku należy dołączyć:

  • Zaświadczenie o dochodzie netto od pracodawcy za miesiąc następujący po miesiącu obniżenia dochodu z adnotacja o dacie obniżenia etatu/wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem z jakiego powodu powstało obniżenie dochodu.
  • Oświadczenie pod odpowiedzialnością karną właściciela pozarolniczej działalności gospodarczej o zmniejszeniu dochodów (data utraty dochodów wraz z uzasadnieniem).

Nowy okres zasiłkowy 2022/2023

( trwający od 01 października 2022 roku do 30 września 2023 roku)

Fundusz alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

• obywatelom polskim;

• cudzoziemcom:

- jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych                                  o zabezpieczeniu społecznym,

- przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na  podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35, 2023, 2320 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 159),- przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

Jeżeli osoby te zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.

Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł.

Kwota 900 zł będzie podlegać waloryzacji co 3 lata, po raz pierwszy w roku 2023.

 

Dochód ustala się na podstawie dochodu z roku poprzedzającego okres zasiłkowy, tzw. Bazowego ( okres zasiłkowy 2021/2022 rok bazowy 2020, okres zasiłkowy 2022/2023 rok bazowy 2021 ) uwzględniając jednocześnie aktualną sytuację rodziny tzn. utratę dochodu lub jego uzyskanie po roku bazowym.

 

W przypadku, gdy dochód rodziny przekroczy kwotę 900 zł (lub kwotę po waloryzacji) na osobę w rodzinie,  fundusz alimentacyjny będzie pomniejszony o kwotę przekroczenia dochodu. Przekroczenie dochodu nie może być wyższe niż kwota funduszu.

Jeśli w wyniku przeliczenia, wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego będzie niższa niż 100 zł, fundusz alimentacyjny nie przysługuje.

 

Okres świadczeniowy, tj. okres, na jaki ustala się prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, trwa od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

 

Warunkiem przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest bezskuteczność egzekucji. Bezskuteczność egzekucji oznacza to egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych; za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:

• braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,

• braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.

W przypadku ukończenia przez osobę uprawnioną szkoły wyższej w trakcie ostatniego roku studiów prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje do zakończenia tego roku studiów, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę uprawnioną 25 roku życia.

Jeżeli osoba uprawniona po ukończeniu nauki w szkole została w tym samym roku kalendarzowym przyjęta do szkoły wyższej, świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują również za wrzesień.

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

  • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,
  • zawarła związek małżeński.

 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca danego roku.

 

DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA
I WYPŁATY ŚWIADCZENIA

Lipiec(elektronicznie) - sierpień

do 31 października

wrzesień

do 30 listopada

październik

do 31 grudnia

listopad

do 31 stycznia

grudzień-styczeń

do końca lutego

 

 

 

Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej. Za małoletnie dzieci wniosek składa przedstawiciel ustawowy (rodzic).

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1205);
  2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r.                     w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach                    w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. 2017. Poz. 1467);

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Marzec 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

 

Biuletyn Informacji Publicznej