Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ochrona Danych Osobowych

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie z siedzibą w Radzionkowie, przy ul. Kużaja 19, reprezentowany przez Dyrektora.
 • Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych pod adresem e-mail: a.gasz@ops.radzionkow.pl lub przysyłając korespondencję na adres Administratora z dopiskiem „IOD”.
 • Wypełniając zapisy art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, udostępniamy dane wyznaczonego inspektora ochrony danych: Pani Agnieszka Gasz, e-mail: a.gasz@ops.radzionkow.pl.
 • Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przyznania wnioskowanej, w formularzu formy pomocy.
 • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą instytucje prawnie umocowane na podstawie przepisów ustawowych przy udzielaniu wnioskowanej formy pomocy.
 • Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą miały wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie, nadane przez administratora.
 • Pani/Pana dane osobowe będą/ nie będą* przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania przedmiotowych czynności administracyjnych. Okres przechowywania dokumentacji jest wskazany w obowiązującym dla OPS Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt., za wyjątkiem sytuacji, gdzie przepisy szczególne wydłużają ten okres.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz do bycia zapomnianym, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest (wymogiem ustawowym/warunkiem umownym/warunkiem zawarcia umowy*). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie: brak możliwości przyjęcia wniosku o pomoc.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane papierowo i elektronicznie.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani poddawane profilowaniu.