Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Pomoc osobom niepełnosprawnym

W myśl ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, niepełnosprawność to trwała lub okresowa niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodująca niezdolność do pracy.

Niepełnosprawność jest jednym z powodów, dla których udzielana jest pomoc, zarówno w zakresie ustawy o pomocy społecznej jak i w zakresie ustawy o świadczeniach rodzinnych.
Pomoc przyznawana jest na podstawie wydanego przez właściwy, ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej, Powiatowy lub Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności orzeczenia:
o niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 rok życia;
o stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia;
o wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy.

Orzeka się trzy stopnie niepełnosprawności:
- znaczny,
- umiarkowany,
- lekki.

Orzeczenia mają charakter okresowy lub trwały.

Uzyskanie stopnia niepełnosprawności pozwala korzystać z wielu form pomocy i uprawnień, takich jak np.:
- odpowiednie zatrudnienie;
- szkolenia;
- zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne;
- korzystanie z rehabilitacji;
- korzystanie z usług opiekuńczych i terapeutycznych;
- uzyskanie zasiłku pielęgnacyjnego;
- uzyskanie świadczeń z pomocy społecznej.


W celu uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o niepełnosprawności, należy złożyć wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności, który znajduje się w Tarnowskich Górach, przy ul. Sienkiewicza 16.

Pomoc świadczona osobom niepełnosprawnym w zakresie ustawy o pomocy społecznej.

Usługi opiekuńcze:

Komu przysługują usługi opiekuńcze ?
Usługi opiekuńcze przysługują osobie samotnej, która z powodu wieku lub choroby wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.
Usługi mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina nie jest w stanie takiej pomocy zapewnić.

Na czym polegają usługi opiekuńcze?

Usługi opiekuńcze polegają na pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych zwłaszcza:
- opiece higienicznej,
- pielęgnacji,
- pomocy w wypełnianiu codziennych zajęć,
- w miarę możliwości zapewnieniu kontaktów z rodziną i otoczeniem.

O pomoc w formie usług opiekuńczych należy zwrócić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie.                                                                                         Pracownik socjalny na podstawie stanu zdrowia chorego oraz jego sytuacji rodzinnej ustala zakres usług opiekuńczych, okres ich trwania oraz miejsce świadczenia.
Pomoc w formie usług opiekuńczych jest odpłatna, a wysokość odpłatności jest uzależniona od sytuacji materialnej osoby korzystającej z pomocy, od miejsca zamieszkania oraz od rodzaju i miejsca świadczenia usług.                                                                                                                                                                                                Ponadto na tereni Gminy Radzionków pomoc w postaci usług opiekuńczych świadczy Fundacja Ekspert w ramach projektu "Pogodna Jesień w Radzionkowie" ul. Św. Wojciecha 32, tel. 603-980-687

Domy Pomocy Społecznej:

Dom pomocy społecznej jest placówką, która świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.

Kierowanie do domu pomocy społecznej:
osoba ubiegająca się o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej powinna zgłosić się do właściwego ze względu na rejon zamieszkania pracownika socjalnego;
pracownik socjalny na wniosek osoby zainteresowanej przeprowadza wywiad środowiskowy oraz zbiera niezbędną do tego celu pozostałą dokumentację tzn: badania lekarskie,
wniosek lekarza w którym stwierdzona zostanie konieczność umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej,
oświadczenie osoby zainteresowanej o wyrażeniu zgody na umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej,
aktualne zaświadczenie o dochodach.

W przypadku osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej należy przedstawić postanowienie sądu o zezwoleniu opiekunowi prawnemu na umieszczenie danej osoby w domu pomocy społecznej.

Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej:

Do wnoszenia odpłatności za pobyt w DPS obowiązani są:
mieszkaniec DPS – nie więcej niż 70% swojego dochodu;
małżonek, zstępni przed wstępnymi - jeżeli małżonek nie żyje, do ponoszenia opłat zobowiązane są dzieci;
gmina.

Pomoc finansowa dla osób niepełnosprawnych:

  • Zasiłek stały

Komu przysługuje zasiłek stały ?
osobie pełnoletniej samotnej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego (701zł) wskazanego w ustawie o pomocy społecznej;
osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego (mniejszy lub równy 528 zł);

Wysokość zasiłku stałego stanowi:
w przypadku osób samotnych - różnicę pomiędzy kwotą 701 zł tj. kryterium na osobę samotnie gospodarującą, a posiadanym dochodem;
w przypadku osób w rodzinie - różnicę pomiędzy kwotą 528 zł na osobę w rodzinie, a faktycznie posiadanym dochodem na osobę w rodzinie;
Wysokość przyznanego zasiłku stałego nie może przekraczać kwoty 645 zł miesięcznie oraz nie może być niższa niż 30 zł.

Podstawa prawna:

-ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2019.p.1507 z późn.zm)

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Wspierania Rodziny

  • Świadczenia opiekuńcze:

-zasiłek pielęgnacyjny

-świadczenie pielęgnacyjne

-specjalny zasiłek opiekuńczy

Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Realizacji Świadczeń i Dodatków Mieszkaniowych.

 

Ponadto osoby niepełnosprawne mogą uzyskać wsparcie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 16 tel.32-381-81-01  w formie:

 

-uzyskania karty parkingowej

-dofinansowania do usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika dla osób   niepełnosprawnych

-dofinansowania  do likwidacji barier architektonicznych

-dofinansowania do likwidacji barier komunikacyjnych

-dofinansowania do zakupu przedmiotów ortopedycznych (np. protez, kul ,wózka  inwalidzkiego)  -dofinansowania do zakupu środków wspierających rehabilitacje (np. aparatów słuchowych,cewników)

-dofinansowania/sfinansowania turnusów rehabilitacyjnych

-uczestnictwa w terapii zajęciowej