Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Pomoc rodzine

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie realizuje zadania w ramach pomocy rodzinie wynikające z ustawy o pomocy społecznej,  ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.


Pomoc świadczona rodzinie w zakresie ustawy o pomocy społecznej:

Świadczenia pieniężne:
- zasiłek stały,
- zasiłek okresowy,
- zasiłek celowy,
- specjalny zasiłek celowy

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:
osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701 zł.;
osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528 zł.;
rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów przyznania pomocy społecznej wymienionych wyżej lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.

Świadczenia niepieniężne:


- praca socjalna - prowadzona przez pracowników socjalnych jest to pomoc w postaci poradnictwa, konsultacji, interwencji w różnych instytucjach i wszelka działalność podejmowana w celu poprawy trudnej sytuacji rodziny czy osoby. Najczęstszymi sprawami załatwianymi przez pracowników socjalnych są: pomoc w uzyskaniu pracy lub zasiłku dla bezrobotnych, świadczeń z ubezpieczenia społecznego, pomoc w uzyskaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, pomoc dla ofiar pomocy domowej, praca z osobami uzależnionymi, itp.                                                                                                                                                                                                                                 Praca socjalna może być prowadzona również w oparciu o kontrakt socjalny. Kontrakt jest pisemną umową zawartą pomiędzy osobą ubiegającą się o pomoc a pracownikiem socjalnym określającą uprawnienia i zobowiązania stron zmierzające do pobudzania społecznej aktywności i inspirowanie do działań mających na celu zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin.
- pomoc rzeczowa;
- sprawienie pogrzebu;
- schronienie;
- posiłek;
- niezbędne ubranie.

Pomoc państwa w zakresie dożywiania.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie w ramach wsparcia rodziny realizuje Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu", którego celem jest dożywianie dzieci w szkołach oraz zapewniania posiłku osobom jego pozbawionym.
Program przewiduje otrzymanie pomocy w następujących formach:
bonów żywnościowych na zakup żywności;
zasiłku celowego na zakup posiłku lub zakup żywności;
posiłek w szkole dla dzieci realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki.

Kto może otrzymać wsparcie w ramach programu ?
osoby, których dochód miesięcznie nie przekracza 1051,50 zł dla osoby samotnej, 792 zł na osobę w rodzinie;

Zespół interdyscyplinarny.

W celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy       w rodzinie oraz w nawiązaniu do Uchwały Rady Miasta Radzionków Nr VI/44/2011 z dnia 24.03.2011 roku powołany został Zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Radzionków.

Do głównych zadań Zespołu w zakresie zabezpieczenia ofiar przemocy należy:
udzielanie pomocy w przezwyciężaniu problemów osobom i rodzinom, dotkniętych problemem przemocy;
diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie oraz podejmowanie działań, które mają na celu przeciwdziałanie temu zjawisku w rodzinach zagrożonych;
podejmowanie interwencji oraz objęcie wsparciem psychologicznym, socjalnym, medycznym osób dotkniętych przemocą;
zapewnienie bezpiecznego schronienia osobie dotkniętej przemocą;
podejmowanie działań w zakresie przeprowadzenia badań lekarskich i wydawania zaświadczeń w związku z aktami przemocy;
rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.

Adresatami działań podejmowanych przez Zespół Interdyscyplinarny są ofiary przemocy w rodzinie tzn. dzieci, współmałżonkowie lub partnerzy, osoby starsze jak również sprawcy przemocy w rodzinie.

Asystent rodziny

Asystent rodziny, zatrudniony w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzionkowie jest osobą, która w toku prowadzonych działań nawiązuje bliskie relacje z rodziną, mając na celu motywowanie jej członków do zwiększenia samodzielności życiowej i tym samym umożliwienie pozostawienie dzieci w rodzinie.
Zatem, główną jego funkcją jest pomoc rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych oraz w prowadzeniu gospodarstwa domowego,        a w szczególności:
udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej;
udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych;
wspieranie aktywności społecznej rodzin;
motywowanie członków rodziny do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu oraz utrzymywaniu pracy zarobkowej.

Praca z rodziną jest prowadzona w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę.

 


WAŻNE:
 Podstawą przyznania pomocy jest wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego.
Wywiad przeprowadzany jest w miejscu zamieszkania bądź w miejscu stałego lub czasowego pobytu osoby zainteresowanej.
 Po zebraniu niezbędnych informacji, pracownik socjalny dokonuje analizy i oceny sytuacji osoby lub rodziny oraz formułuje wnioski stanowiące podstawę planowania pomocy.
 Na podstawie wywiadu środowiskowego, dokumentów potwierdzających dochody rodziny oraz innych zaświadczeń wymaganych przez pracownika socjalnego wydawana jest decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia.
 Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej obowiązkiem rodzin korzystających z pomocy jest współdziałanie z pracownikiem socjalnym oraz asystentem rodziny, w celu rozwiązywania ich trudnej sytuacji życiowej.
Brak takiego współdziałania może stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych     z pomocy społecznej.

Podstawa prawna:

-ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;(Dz.U.2019 p.1507 z. późn.zm)

-ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
-ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Pytanie: