Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Program Rodzina 500+

Program Rodzina 500+

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

 

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

- matce albo ojcu dziecka,

- opiekunowi faktycznemu dziecka (osobie faktycznie opiekującej dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka),

- opiekunowi prawnemu dziecka

- dyrektorowi domu pomocy społecznej

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia

Kwota świadczenia wychowawczego przysługuje za niepełny miesiąc w przypadku:

  • urodzenia dziecka,
  • ukończenia przez dziecko 18. roku życia lub
  • gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

  1. dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
  2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
  3. pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
  4. członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;

Termin składania wniosków i przyznania świadczenia

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego 500 plus są przyjmowane :

- od 1 lipca 2019 – w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną,
- od 1 sierpnia 2019 – w przypadku wniosków składanych drogą tradycyjną (listownie lub osobiście)

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w okresie od dnia 1 lipca 2019 do dnia 30 września 2019 świadczenie wychowawcze zostanie przyznane                            i nadpłacone od lipca br.

 

Wnioski o świadczenie wychowawcze na okres trwający od 1 lipca 2019 r. do 31 maja 2021 r., można składać od 1 lipca 2019 r. online przez portal Emp@tia, kanały bankowości elektronicznej, przez portal PUE ZUS, ePUAP, a od 1 sierpnia 2019 r. drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Ważne!

Świadczenie wychowawcze 500 plus będzie przyznane do 31 maja 2021.

Kolejne terminy składania wniosków:

- od 1 lutego 2021 – wnioski elektroniczne
- od 1 kwietnia 2021 – wnioski papierowe

 

Koordynacja świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego

W przypadku gdy osoba, o której mowa w art. 4 ust. 2 lub członek rodziny tej osoby  przebywa poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ właściwy przekazuje wniosek wraz z dokumentami wojewodzie.

Zadania dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze mi.in. świadczenia wychowawczego są realizowane przez Wydział Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Adres:

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Wydział Polityki Społecznej

ul. Powstańców 41a

40-024 Katowice

 

Adresy e-mail do kontaktu:

koordynacjaswiadczeneu@katowice.uw.gov.pl
koordynacjaeu@katowice.uw.gov.pl

 

Obsługa klientów:

Indywidulanie w sprawach dotyczących koordynacji świadczeń jest możliwa w pokoju 4.06,
ul. Powstańców 41a, 40-024 Katowice
w dniach:

Poniedziałek, Czwartek, Piątek w godzinach od 8:30 do 14:30

Obsługa telefoniczna odbywa się w dniach

- Poniedziałek, Czwartek, Piątek w godzinach od 8:00 do 10:00

pod numerami telefonów:

32 606 33 51, 32 606 33 52,

32 606 33 54, 32 606 33 55,

32 606 33 57, 32 606 33 58,

32 606 33 59, 32 606 33 61,

32 606 33 62, 32 606 33 63. 

 

ZAŁĄCZNIKI: