Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

"(...) Godne Życie (...)"

Utworzono dnia 19.11.2020

Program Aktywności Lokalnej –Godne życie –opieka nad seniorem w domu i aktywne włączenie osób bezrobotnych do środowiska” jest projektem współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, IX Oś priorytetowa: Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.3. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym OSI.

Projekt „Godne życie – opieka nad seniorem w domu i aktywne włączenie osób bezrobotnych do środowiska” jest realizowany w okresie 01.07.2019r. –30.06.2021r. Projekt jest skierowany do osób oraz całych rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, dorosłych oraz osób starszych, w tym niepełnosprawnych z terenu Gminy Radzionków, ze szczególnym uwzględnieniem terenów objętych rewitalizacją – „Rojca”oraz ”były PGR”.

Główny cel projektu kładzie nacisk na pracę w środowisku społeczności lokalnej, rozwój kompetencji społecznych i zawodowych, przeciwdziała stereotypom i stygmatyzacji, a także przyczynia się do zmniejszenia problemu wykluczenia społecznego.

Planowane efekty to nabycie kwalifikacji i kompetencji przez uczestników projektu, poprawa sytuacji zawodowej, zwiększenie poziomu integracji społecznej i zdolności do zatrudnienia osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 

Wartość projektu: 1 500 000 zł

Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 1 425 000 zł

 

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Wrzesień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

 

Biuletyn Informacji Publicznej