Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Stypendia szkolne i zasiłki szkolne

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Stypendium szkolne

Jak ubiegać się o stypendium szkolne?

Należy pobrać niezbędne druki (wniosek o przyznanie stypendium szkolnego, oświadczenie o wysokości dochodów rodziny, zaświadczenie o dochodach z zakładu pracy) dostępne:

w formie papierowej – w Dziale Realizacji Świadczeń i Dodatków OPS Radzionków, ul. Kużaja 19 pok. nr 1

w formie elektronicznej – na stronie internetowej Ośrodka: www.ops.radzionkow.pl

 

Termin składania wniosku na stypendium szkolne:

 • od 1 do 15 września danego roku szkolnego,

 • od 1 do 15 lutego danego roku szkolnego w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego,

• od 1 do 15 października danego roku szkolnego w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych.

 

Uprawnieni do pomocy w formie zasiłku szkolnego:

• uczniowie szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

• wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 

Wniosek składają:

• rodzice ucznia,

• pełnoletni uczeń,

• dyrektor szkoły, kolegium pracowników służb społecznych – za zgodą rodzica ucznia lub pełnoletniego ucznia.

 

Warunki przyznania stypendium szkolnego :

1. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. 600 zł.
2. Występowanie w rodzinie w szczególności: bezrobocia, niepełnosprawności, ciężkiej lub długotrwałej choroby, wielodzietności, braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizmu lub narkomanii, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

Formy udzielenia stypendium szkolnego:

Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub w kilku formach spośród następujących:

Pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych w szkole, w tym zajęciach wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w ramach planu nauczania lub udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności w kursach językowych, informatyczno-komputerowych, itp.

Pomoc rzeczowa  o charakterze edukacyjnym, w tym:  zakup podręczników, stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego, książek typu encyklopedie, słowniki, atlasy, wyposażenia szkolnego typu tornister, plecak lub przybory szkolne.

Pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w szczególności: przejazdów środkami komunikacji publicznej do i z miejsca pobierania nauki, zakwaterowania w internacie, bursie na stancji, posiłków w stołówce – w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów.

 

Na jaki okres przyznaje się stypendium szkolne?


Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie krótszy niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż dziesięć miesięcy w danym roku szkolnym w przypadku uczniów szkół publicznych  i niepublicznych,  a w przypadku  słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych na okres nie krótszy niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

KATALOG WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH DO STYPENDIUM SZKOLNEGO

1. Zwrot całkowitego lub częściowego kosztu udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w tym  w szczególności na:

• wyrównawcze zajęcia edukacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne oraz inne wynikające z realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
• wycieczki szkolne o charakterze edukacyjnym, w tym wyjazdy do teatru, kina, muzeum, wycieczki szkolne krajoznawcze, wyjazd na tzw. „zieloną szkołę”,
• wyjazdy w ramach zajęć sportowych organizowanych przez szkołę,
• pozaszkolne zajęcia edukacyjne,
• zajęcia związane z rozwijaniem indywidualnych zdolności, m.in. zajęcia: sportowe, muzyczne, taneczne, plastyczne, zajęcia na basenie.

W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający udział ucznia w zajęciach w danym roku szkolnym wraz z miesięcznym kosztem zajęć.

2. Zakup pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności na:

• zakup podręczników, lektur i ćwiczeń szkolnych oraz innych publikacji o charakterze edukacyjnym,
• pomoce dydaktyczne, m.in. słowniki, atlasy, encyklopedie, mapy, globusy, tablice,

• przybory szkolne, artykuły papiernicze,
• plecak, tornister, torbę szkolną,
• strój sportowy na zajęcia wychowania fizycznego, tj.:

- kostium gimnastyczny lub koszulka i spodenki,
- dres lub spodnie i bluza,
- obuwie sportowe,

• strój wymagany na zajęcia praktyczne oraz zakup materiałów niezbędnych do realizacji zajęć praktycznych (zarówno udział w tych zajęciach jak i wymagany strój oraz niezbędne materiały na te zajęcia muszą być poświadczone stosownym zaświadczeniem szkoły lub pracodawcy),
• sprzęt i akcesoria komputerowe wykorzystywane w procesie edukacyjnym ucznia, w tym w szczególności: laptop, komputer stacjonarny, monitor, klawiatura, drukarka, tusze, tonery, papier do drukarki, oprogramowanie.

3. Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów, w szczególności na:

• pokrycie kosztów zakwaterowania (internat, bursa, stancja),
• pokrycie kosztów dojazdów do szkoły (transport do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej – imienne bilety miesięczne za okres, w którym realizowana jest nauka).

 

Zasiłek szkolny

Kiedy można ubiegać się o zasiłek szkolny?

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Komu przysługuje zasiłek szkolny?

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty - zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego –  np. pożar, powódź, zgon członka rodziny.

W jakiej formie przyznaje się zasiłek szkolny?

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymanego stypendium szkolnego.

Jakie przepisy regulują przyznawanie pomocy materialnej? (stypendia szkolne i zasiłki szkolne)

Obecna regulacja:

Ustawa o systemie oświaty (Dz..U. z 2019 roku poz 1481 z późn. zm.).

Uchwała nr XXX/201/2005  Rady Miasta Radzionków z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Radzionków.

ZAŁĄCZNIKI: