Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Świadczenia rodzinne

Zmiany w świadczeniach rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnym w związku z obniżeniem wynagrodzenia z powodu COVID-19

 

Ustawa z dnia z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374) wprowadziła możliwość traktowania obniżenia wynagrodzenia jako uratę dochodu i tym samym skutkować to będzie uzyskaniem prawa do zasiłku rodzinnego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Prawo do zasiłku rodzinnego oraz funduszu alimentacyjnego jest uzależnione od dochodu rodziny. Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami przysługują pod warunkiem spełnienia kryterium dochodowego wynoszącego 674 zł netto na osobę w rodzinie lub 764 zł netto w sytuacji, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne. Dla świadczeń z funduszu alimentacyjnego kryterium to obecnie wynosi 800 zł netto.

Kryterium liczone jest na podstawie dochodów członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. W okresie zasiłkowym 2019/2020 brany jest pod uwagę dochód z 2018 roku. Jednakże pod uwagę są brane zachodzące w międzyczasie zmiany w sytuacji rodziny np. utrata zatrudnienia czy podjęcie nowej pracy.  Ma to na celu uwzględnianie jak najbardziej aktualnej i rzeczywistej sytuacji rodziny.

W chwili obecnej obniżone wynagrodzenie rodzica/ rodziców może być traktowane jako urata dochodu i tym samym skutkować uzyskaniem prawa do zasiłku rodzinnego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Jednakże nowe zasady obowiązywać będą tymczasowo. W ten sposób będzie uwzględniana utrata dochodu dla wniosków złożonych w bieżącym okresie zasiłkowym 2019/2020 oraz kolejnym okresie zasiłkowym 2020/2021, rozpoczynającym się w październiku 2020 r. dla funduszu alimentacyjnego oraz listopadzie 2020 r. dla zasiłków rodzinnych.

Kluczowe dla udokumentowania utraty dochodu będzie ustalenie:

- od kiedy nastąpiło obniżenie wynagrodzenia lub dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej,

- o jaką kwotę nastąpiło obniżenie dochodu,

- czy miało to związek z epidemią.

Aby otrzymać zasiłek rodzinny bądź świadczenie z funduszu alimentacyjnego niezbędne jest złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, w tym potwierdzającymi obniżenie dochodu z powodu przeciwdziałania skutkom COVID-19.

Do wniosku należy dołączyć:

 • Zaświadczenie o dochodzie netto od pracodawcy za miesiąc następujący po miesiącu obniżenia dochodu z adnotacja o dacie obniżenia etatu/wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem z jakiego powodu powstało obniżenie dochodu.
 • Oświadczenie pod odpowiedzialnością karną właściciela pozarolniczej działalności gospodarczej o zmniejszeniu dochodów (data utraty dochodów wraz z uzasadnieniem).

 

 

Świadczenia rodzinne przysługują:

 

1) obywatelom polskim;

2) cudzoziemcom:

a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,

c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa wart.127 lub art.186 ust.1 pkt3 ustawy z dnia 12grudnia 2013r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2018 r. poz. 2094), lub          w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

d) posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający 6miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów lub pracy sezonowej oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy,

e) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

–na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa wart.139a ust.1 lub art.139o ust.1 ustawy z dnia 12grudnia 2013 r.  o cudzoziemcach, lub

–w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa na warunkach określonych w art.139n ust.1 ustawy z dnia 12grudnia 2013 r.             o cudzoziemcach

–jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z członkami rodzin,                                        z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt i pracę na okres nieprzekraczający 9 miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej,

f) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

–na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa wart.151 lub art.151b ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,

–na podstawie wizy krajowej w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych,

−w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art.156b ust.1 ustawy z dnia 12grudnia 2013r. o cudzoziemcach                  

−z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres nieprzekraczający 6 miesięcy, chyba że przepisy                                  o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenia rodzinne przysługują osobom, o których mowa w ust.2, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczeniami rodzinnymi są:

- zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;

 • Dodatek z tytułu urodzenia dziecka
 • Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
 • Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
 • Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
 • Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka
 • Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
 • Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

- świadczenia opiekuńcze:

 • Zasiłek pielęgnacyjny
 • Specjalny zasiłek opiekuńczy
 • Świadczenie pielęgnacyjne

-jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

-świadczenie rodzicielskie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI: