Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

 Z tytułu urodzenia się  żywego dziecka przysługuje jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka  w wysokości 1000,00 zł. na jedno dziecko.  

 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny                               w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 1922,00 zł netto.


Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Przy ustalaniu prawa do przedmiotowego świadczenia, w szczególności ustalenia czy spełnione jest kryterium dochodowe,  mają zastosowanie przepisy dotyczące ustalania dochodu określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych. 

W celu uzyskania zapomogi niezbędne jest przedłożenie zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenia wystawionego przez położną potwierdzającego pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Zaświadczenia nie wymaga się od osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, oraz od osób, które przysposobiły dziecko.

 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka nie przysługuje jeżeli:

- członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;

- osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz dziecka od jego rodzica świadczenie alimentacyjne, na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

  • rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
  • ojciec dziecka jest nieznany,
  • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
  • sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,
  • dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach

 

W okresie zasiłkowym 2019/2020 należy wykazać dochody za rok 2019 z uwzględnieniem zmian wysokości dochodów członków rodziny.

ZAŁĄCZNIKI: