Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Świadczenie pielęgnacyjne

Ważne zmiany od 1 stycznia 2024r.

Działając na podstawie art. 63 ust. 16 Ustawy o świadczeniu wspierającym z dnia 7 lipca 2023r. (Dz.U. 2023, poz. 1423) Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie, Dział Realizacji Świadczeń i Dodatków, informuję, iż dnia 1 stycznia 2024r. wejdzie w życie w/w Ustawa, która wprowadza zmiany w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego.

 

Od stycznia 2024 roku świadczenie pielęgnacyjne wynosi 2988 zł.

 

Nowe zasady ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego (od dnia 01.01.2024r.): 

 1. Świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach (tzw. nowe świadczenie pielęgnacyjne) będzie przysługiwać wyłącznie osobom sprawującym opiekę nad osobą z niepełnosprawnościami w wieku do ukończenia 18. roku życia.
 2. Aby otrzymać świadczenie pielęgnacyjne osoby sprawujące opiekę nie będą musiały rezygnować z aktywności zawodowej, prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pobierania własnych świadczeń emerytalno-rentowych.
 3. W przypadku, gdy opiekun otrzymujący świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach będzie sprawował opiekę nad więcej niż jedną osobą w wieku do ukończenia 18. roku życia legitymującą się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności, to wysokość świadczenia pielęgnacyjnego jest podwyższana o 100% na drugą i każdą kolejną osobę, nad którą sprawowana jest opieka.
 4. Osoba pobierająca świadczenie pielęgnacyjne, która sprawuje opiekę nad dzieckiem w wieku do ukończenia 18. roku życia i która będzie chciała po 31 grudnia 2023r. otrzymać świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach, musi po tej dacie zrezygnować z pobierania świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie starych przepisów i złożyć wniosek o przyznanie świadczenia

Pełna ochrona praw nabytych osób, które nabyły lub nabędą prawo do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 grudnia 2023r.

 1. Osoby, które mają ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów (tj. do dnia 31.12.2023r.) zachowują prawo do tego świadczenia, nie dłużej jednak niż do końca okresu, na który prawo zostało przyznane.
 2. Osoby, o których mowa wyżej zachowują prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2023r., również w przypadku, gdy osobie nad którą sprawują opiekę zostało wydane nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o niepełnosprawności. Warunkiem zachowania tego prawa na ww. zasadach jest złożenie wniosku o nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo o niepełnosprawności w terminie 3 miesięcy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin ważności dotychczasowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o niepełnosprawności, a następnie złożenie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w terminie 3 miesięcy, licząc od wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo o niepełnosprawności.
 3. W przypadku specjalnego zasiłku opiekuńczego dodatkowym warunkiem zachowania praw nabytych jest złożenie wniosku o specjalny zasiłek opiekuńczy na kolejny okres zasiłkowy w terminie 3 miesięcy od dnia następnego po dniu, w którym zakończył się dotychczasowy okres zasiłkowy.

Ważne:

 • W przypadku śmierci osoby wymagającej opieki, osoba pobierająca świadczenie pielęgnacyjne albo specjalny zasiłek opiekuńczy zachowuje do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpił zgon osoby wymagającej opieki, prawo odpowiednio do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego chyba że zgon osoby wymagającej opieki nastąpił przed dniem 1 stycznia 2024 r.
 • Świadczenie pielęgnacyjne albo specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługują jeżeli osoba wymagająca opieki będzie miała przyznane prawo do świadczenia wspierającego.
 • Wypłata świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego podlega wstrzymaniu, jeżeli osoba wymagająca opieki lub osoba uprawniona do jej reprezentowania złożyła wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego. Wobec powyższego należy niezwłocznie poinformować tutejszy Organ.
 • W przypadku odmowy przyznania osobie wymagającej opieki świadczenia wspierającego lub pozostawienia wniosku o to świadczenie bez rozpatrzenia, odpowiednio świadczenie pielęgnacyjne albo specjalny zasiłek opiekuńczy wypłaca się od miesiąca, w którym wstrzymano ich wypłatę do końca okresu na jaki je przyznano, jeżeli osoba spełnia warunki określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
 • Za nienależnie pobrane świadczenie pielęgnacyjne albo specjalny zasiłek opiekuńczy, uważa się świadczenie lub zasiłek wypłacone za okres, za który osoba wymagająca opieki otrzymała świadczenie wspierające i podlega zwrotowi wraz z odsetkami do którego to zwrotu zobowiązany zostanie opiekun.

ZAŁĄCZNIKI: