Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ustawa "Za życiem"

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.


Jak ubiegać się o świadczenie?

Należy pobrać wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka dostępny na  stronie internetowej www.ops.radzionkow.pl a także w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzionkowie  przy ul. Kużaja 19 (pok. nr 1 parter).

Kto może otrzymać świadczenie?

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje ojcu lub matce dziecka, a także opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na wysokość dochodu.
Wniosek o wypłatę świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.
Jednorazowe świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.
Jednorazowe świadczenie nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Wysokość świadczenia.

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu wynosi 4000 zł.

Wymagane dokumenty:

  • zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie pod opieką medyczna nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu
  • zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 4 listopada 2016 o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ”Za życiem” (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1860).

Załączniki:

ZA ŻYCIEM

1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016, poz. 1860). Ustawa określa zakres uprawnień kobiet w ciąży (dot. kobiet w ciąży powikłanej oraz kobiet z niepowodzeniami położniczymi) i rodzin dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu, która powstała w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu do wsparcia w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz instrumentów polityki na rzecz rodziny.


Tryb udzielania wsparcia składa się z następujących etapów :

1. Złożenie wniosku o koordynację wsparcia

  • osobiste, pisemne lub telefoniczne zgłoszenie osoby uprawnionej do siedziby OPS.

2. Rozpatrzenie wniosku i wyznaczenie asystenta dla rodziny.

3. Realizowanie wsparcia :

  • nawiązanie przez asystenta kontaktu z rodziną, rozeznanie potrzeb i zasobów jej oraz środowiska lokalnego,

  • opracowanie przez asystenta wspólnie z rodziną katalogu możliwości do uzyskania wsparcia,

  • bieżące udzielanie wsparcia we współpracy z innymi służbami społecznymi,

  • występowanie w ich imieniu, na ich żądanie do podmiotów w celu umożliwienia im skorzystania ze wsparcia, na podstawie pisemnego upoważnienia.

4. Decyzja o zakończeniu asystentury podjęta w uzgodnieniu z rodziną.

 

Załączniki :

- wniosek o objęcie rodziny koordynacją przez asystenta rodziny

- upoważnienia do działania w imieniu rodziny

 

Sprawdź jakie uprawnienia przysługują rodzinie w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

- Informator