Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zespół Interdyscyplinarny

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ

 

Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw wprowadziła zmiany do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,  które polegają między innymi na zmianie jej tytułu z ustawy „o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie” na ustawę o „przeciwdziałaniu przemocy domowej”. Zastąpiono definicję przemocy w rodzinie definicją przemocy domowej, której zakres pojęciowy został zmodyfikowany i obejmuje przemoc ekonomiczną oraz cyberprzemoc.

 

Regulacja wprowadziła definicję osoby doznającej przemocy i świadka przemocy domowej oraz uznano, że małoletniego należy traktować jako osobę doznającą przemocy
w sytuacji, gdy był on świadkiem takiej przemocy.

 

Pozostałe zmiany dotyczą:

 

  1. Diagnozowania przemocy w oparciu o jej nową definicję i zakres.
  2. Odziaływań korekcyjno-edukacyjnych i psychologiczno-terapeutycznych wobec osób stosujących przemoc, których celem ma być powstrzymanie osoby stosującej przemoc przed dalszym stosowaniem przemocy oraz rozwijanie umiejętności samokontroli i rozwiązywania problemów bez stosowania przemocy.
  3. Działalności Zespołu Interdyscyplinarnego.
  4. Działalności dotychczasowych grup roboczych przekształconych w grupy diagnostyczno-pomocowe.
  5. Nowych zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie, powiecie i województwie.
  6. Wymogów wobec osób kierujących specjalistycznymi ośrodkami wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.
  7. Procedury „Niebieskie Karty” – zmian dotyczących właściwości miejscowej w prowadzeniu procedury, wyłączenia ZI lub jego członków oraz warunków wszczęcia i zakończenia procedury NK.

 

W związku z wprowadzonymi zmianami Zarządzeniem Burmistrza Miasta Radzionków został powołany nowy Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Radzionkowie, w składzie:

 

Iwona Grysko - przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie

Beata Śmiałek – przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie

Tomasz Machoń - przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radzionkowie

Artur Miernik - przedstawiciel Policji w Radzionkowie

Leszek Pniok – przedstawiciel Zakładu Placówek Oświatowych w Radzionkowie

Anna Kupka – przedstawiciel Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowskich Górach

Agata Czuryszkiewicz – przedstawiciel Przychodni Lekarskiej RAD-MED w Radzionkowie

Barbara Matysik - przedstawiciel NZOZ "Medicus-Jerzy Psiuk" w Radzionkowie

Alicja Tyrakowska - przedstawiciel Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach. I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej ds. Karnych

Barbara Roszkowska - przedstawiciel Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach. II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej ds. Rodzinnych i Nieletnich

Aneta Janiec – przedstawiciel Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Radzionkowie.