Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zespół Interdyscyplinarny

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE


Zespół Interdyscyplinarny ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie – to zespół obejmujący grupę profesjonalistów, którzy współpracują ze sobą w sposób skoordynowany w celu skutecznego reagowania na problem przemocy w rodzinie. Działania Zespołu zmierzają do poprawy sposobów udzielania pomocy osobom doświadczającym przemocy oraz ich najbliższemu otoczeniu poprzez kreowanie lokalnej polityki wobec problemu i wypracowywania procedur oraz standardów. Problem przemocy w rodzinie stanowi poważne wyzwanie społeczne, wobec czego wymaga szeroko zakrojonej współpracy międzyinstytucjonalnej. Zintegrowanie wszelkich zasobów jednostek wokół problemu daje szanse stworzenia jednolitej strategii wsparcia oraz podniesienia jakości świadczonej pomocy.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą powołani przez Burmistrza Miasta Radzionków przedstawiciele instytucji związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy osobom indywidualnym, rodzinom, grupom problemowym bądź środowisku. Są to osoby z różnych grup zawodowych reprezentujący instytucje publiczne, odpowiedzialne za realizację zadań wynikających z ustawy z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.).

 

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Radzionków:


Iwona Grysko Przewodnicząca Zespołu, przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie

Beata Śmiałek  Zastępca Przewodniczącej Zespołu, przedstawiciel Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie

Artur Miernik - przedstawiciel Policji w Radzionkowie

Tomasz Machoń - przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radzionkowie

Leszek Pniok - przedstawiciel Zakładu Placówek Oświatowych w Radzionkowie

Agata Czuryszkiewicz - przedstawiciel Przychodni Lekarskiej RAD-MED w Radzionkowie

Barbara Matysik - przedstawiciel NZOZ "Medicus" w Radzionkowie

Joanna Serafin - przedstawiciel Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowskich Górach

Alicja Tyrakowska - przedstawiciel Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach

Aneta Janiec – przedstawiciel Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej


Cele i zadania Zespołu Interdyscyplinarnego           

 1. Wypracowywanie i wdrażanie zasad współpracy oraz procedur postępowania i reagowania przez służby, instytucje, organizacje działające w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 2. Aktualizacja i realizacja zapisów “Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w latach 2011-2016”.
 3. Integrowanie i koordynowanie lokalnego systemu wsparcia instytucji, służb, organizacji i innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez:
 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożony przemocą w rodzinie mającym na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
 • inicjowanie interwencji w środowiskach dotkniętych przemocą w rodzinie;
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym;
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

Zespół Interdyscyplinarny w ramach procedury „Niebieskie Karty”, w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w indywidualnych przypadkach. Członkami grup roboczych są przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia. W skład grupy mogą także wchodzić kuratorzy sądowi, a także przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Pracą każdej grupy roboczej kieruje pracownik socjalny rejonu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby / rodziny doświadczającej przemocy lub w sytuacji podejrzenia stosowania przemocy, zwany liderem grupy roboczej.

Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych zobowiązani są do zachowania  poufności wszelkich informacji i danych, które uzyskali przy realizacji zadań.  Obowiązek ten utrzymuje się także po ustaniu członkostwa w zespole inetrdyscyplinarnym oraz w grupach roboczych (art. 9c pkt 2 ustawy   o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie).


Adresaci działań podejmowanych przez Zespół

Adresatami działań podejmowanych przez członów Zespołu Interdyscyplinarnego są mieszkańcy miasta Radzionków, a w szczególności:

 • rodziny, w których zdarzają się przypadki stosowania przemocy wobec dziecka/dzieci lub współmałżonka.
 • rodziny, w których dzieci są zaniedbywane (niedożywienie, brak opieki lekarskiej, brak realizacji obowiązku szkolnego itp.).
 • rodziny, w których używane są narkotyki, nadużywany jest alkohol, w których dochodzi do stosowania przemocy.
 • rodziny, w których występują konflikty pomiędzy rodzicami a dzieckiem/dziećmi, rodziny z grupy ryzyka stosowania przemocy, szczególnie wobec małoletnich.


Współpraca Zespołu Interdyscyplinarnego z instytucjami

Zespół współpracuje z:

 1. Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radzionkowie
 2. Komisariatem Policji w Radzionkowie
 3. Zakładem Placówek Oświatowych: przedszkolami, szkołami podstawowymi, gimnazjami, szkołami ponadgimnazjalnymi działającymi na terenie miasta Radzionków
 4. Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Radzionkowie
 5. Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radzionkowie
 6. Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach
 7. Zakładami Opieki Zdrowotnej z terenu miasta Radzionków
 8. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach
 9. Poradniami Leczenia Uzależnień w Tarnowskich Górach.
 10. Organizacjami pozarządowymi.

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Wrzesień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

 

Biuletyn Informacji Publicznej