Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Fundusz alimentacyjny

Zmiany w świadczeniach rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnym w związku z obniżeniem wynagrodzenia z powodu COVID-19

 

Ustawa z dnia z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374) wprowadziła możliwość traktowania obniżenia wynagrodzenia jako uratę dochodu i tym samym skutkować to będzie uzyskaniem prawa do zasiłku rodzinnego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Prawo do zasiłku rodzinnego oraz funduszu alimentacyjnego jest uzależnione od dochodu rodziny. Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami przysługują pod warunkiem spełnienia kryterium dochodowego wynoszącego 674 zł netto na osobę w rodzinie lub 764 zł netto w sytuacji, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne. Dla świadczeń z funduszu alimentacyjnego kryterium to obecnie wynosi 800 zł netto.

Kryterium liczone jest na podstawie dochodów członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. W okresie zasiłkowym 2019/2020 brany jest pod uwagę dochód z 2018 roku. Jednakże pod uwagę są brane zachodzące w międzyczasie zmiany w sytuacji rodziny np. utrata zatrudnienia czy podjęcie nowej pracy.  Ma to na celu uwzględnianie jak najbardziej aktualnej i rzeczywistej sytuacji rodziny.

W chwili obecnej obniżone wynagrodzenie rodzica/ rodziców może być traktowane jako urata dochodu i tym samym skutkować uzyskaniem prawa do zasiłku rodzinnego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Jednakże nowe zasady obowiązywać będą tymczasowo. W ten sposób będzie uwzględniana utrata dochodu dla wniosków złożonych w bieżącym okresie zasiłkowym 2019/2020 oraz kolejnym okresie zasiłkowym 2020/2021, rozpoczynającym się w październiku 2020 r. dla funduszu alimentacyjnego oraz listopadzie 2020 r. dla zasiłków rodzinnych.

Kluczowe dla udokumentowania utraty dochodu będzie ustalenie:

- od kiedy nastąpiło obniżenie wynagrodzenia lub dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej,

- o jaką kwotę nastąpiło obniżenie dochodu,

- czy miało to związek z epidemią.

Aby otrzymać zasiłek rodzinny bądź świadczenie z funduszu alimentacyjnego niezbędne jest złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, w tym potwierdzającymi obniżenie dochodu z powodu przeciwdziałania skutkom COVID-19.

Do wniosku należy dołączyć:

  • Zaświadczenie o dochodzie netto od pracodawcy za miesiąc następujący po miesiącu obniżenia dochodu z adnotacja o dacie obniżenia etatu/wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem z jakiego powodu powstało obniżenie dochodu.
  • Oświadczenie pod odpowiedzialnością karną właściciela pozarolniczej działalności gospodarczej o zmniejszeniu dochodów (data utraty dochodów wraz z uzasadnieniem).

 

 

Fundusz alimentacyjny

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

• obywatelom polskim;

• cudzoziemcom:

- jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,

- przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art.186 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 12grudnia 2013r. o cudzoziemcach (Dz.U. z2018r. poz.2094 i 2399),

- przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej

Jeżeli osoby te zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.

Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego.

Od okresu świadczeniowego 2019/2020 świadczenia przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800 zł.

 

Warunkiem przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest bezskuteczność egzekucji. Bezskuteczność egzekucji oznacza to egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych; za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:

• braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,

• braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej     do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.

W przypadku ukończenia przez osobę uprawnioną szkoły wyższej w trakcie ostatniego roku studiów prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje do zakończenia tego roku studiów, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę uprawnioną 25 roku życia.

Jeżeli osoba uprawniona po ukończeniu nauki w szkole została w tym samym roku kalendarzowym przyjęta do szkoły wyższej, świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują również za wrzesień.

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

  • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,
  • zawarła związek małżeński.

 

Okres świadczeniowy, tj. okres, na jaki ustala się prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, trwa od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca danego roku.

 

Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej. Za małoletnie dzieci wniosek składa przedstawiciel ustawowy (rodzic).

 

 

AKTUALNOŚCI:

Informacja ws. Funuduszu Alimentacyjnego

Utworzono dnia 01.10.2020


 

Informacja

Fundusz alimentacyjny na okres zasiłkowy 2020/2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie informuje, iż zmieniły się zasady przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Od nowego okresu świadczeniowego 2020/2021 (tj. od 01.10.2020 r.) podniesione zostało kryterium dochodowe do 900,00 zł na osobę w rodzinie (do dnia 30.09.2020 wynosiło 800,00 zł).

Wprowadzona została również zasada tak zwanej "złotówki za złotówkę", która umożliwia przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego przy przekroczonym kryterium dochodowym. Wysokość świadczenia w takich sytuacjach będzie liczona jako różnica między kwotą świadczenia przysługującego danej osobie, a kwotą, o którą został przekroczony dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie.  

WAŻNE! W przypadku gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej będzie niższa niż 100 zł, świadczenie to nie przysługuje.

czytaj dalej na temat: Informacja ws. Funuduszu Alimentacyjnego

ZAŁĄCZNIKI:

								

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Utworzono dnia 03.08.2020, 10:42

Załącznik do wniosku, oświadczenie

Utworzono dnia 03.08.2020, 10:41

Załącznik do wniosku, oświadczenie wnioskodawcy

Utworzono dnia 03.08.2020, 10:41

Załącznik do wniosku, oświadczenie o dochodach

Utworzono dnia 03.08.2020, 10:41

Załącznik do wniosku

Utworzono dnia 03.08.2020, 10:40

Klauzula informacyjna

Utworzono dnia 03.08.2020, 10:40

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny