Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Czyste powietrze

Program „Czyste Powietrze” - zaświadczenie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie – Dział Realizacji Świadczeń i Dodatków wydaje zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Wymagane dokumenty

  1. wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego,
  2. dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osób w gospodarstwie domowym, w tym:

- oświadczenie potwierdzające żądanie wydania zaświadczenia przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska lub Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska (część II wniosku),

- oświadczenia wnioskodawcy o dochodach członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (część III wniosku),

- w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o: formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłacanego podatku,

-oraz w indywidualnych przypadkach inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.

 

Zaświadczenie wydawane jest w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego, termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

ZAŁĄCZNIKI: