Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Pomoc Społeczna

W myśl ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, celem działania Ośrodka Pomocy Społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oraz zapobieganie takim sytuacjom, poprzez podejmowanie działań zmierzających do ich życiowego usamodzielnienia. Nasz Ośrodek świadczy pomoc finansową w postaci zasiłków oraz organizuje i koordynuje całość działań na rzecz osób potrzebujących wsparcia na terenie Gminy Radzionków tzn. świadczy usługi z zakresu poradnictwa, opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i bezrobotnymi.

 

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
• ubóstwa;
• sieroctwa;
• bezdomności;
• bezrobocia;
• niepełnosprawności;
• długotrwałej lub ciężkiej choroby;
• przemocy w rodzinie;
• potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
• potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
• bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
• trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
• trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
• alkoholizmu lub narkomanii;
• zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
• klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

Dokładne informacje na temat form pomocy rodzinie, osobom bezrobotnym, starszym, pomocy osobom w kryzysie oraz osobom niepełnosprawnym, a także na temat warunków nabywania praw do świadczeń z pomocy społecznej znajdują się w poszczególnych zakładkach na naszej stronie.

 

Podstawa prawna:

 1.Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej