Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Pomoc osobom w kryzysie

Jednym z zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie, jako instytucji pomocowej, jest wsparcie osób i rodzin znajdujących się w sytuacji kryzysu. Kryzys zazwyczaj wywołany jest zdarzeniami nagłymi, takimi jak niespodziewana utrata zatrudnienia, zdrowia lub sprawności.
Sytuacje kryzysowe bardzo często związane są również ze zjawiskami, które na ogół przez wiele lat w sposób negatywny oddziałują na nasze życie, jak np. alkoholizm w rodzinie, bezradność wychowawcza czy przemoc domowa.

Zespół Interdyscyplinarny.

Kto jest objęty pomocą w ramach działań podejmowanych przez Zespół Interdyscyplinarny ?

Adresatami działań podejmowanych przez Zespół Interdyscyplinarny są ofiary przemocy w rodzinie tzn. dzieci, współmałżonkowie lub partnerzy, osoby starsze jak również sprawcy przemocy w rodzinie.

Główne zadania Zespołu w zakresie zabezpieczenia ofiar przemocy:
udzielanie pomocy w przezwyciężaniu problemów osobom i rodzinom, dotkniętych problemem przemocy;
diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie oraz podejmowanie działań, które mają na celu przeciwdziałanie temu zjawisku w rodzinach zagrożonych;
podejmowanie interwencji oraz objęcie wsparciem psychologicznym, socjalnym, medycznym osób dotkniętych przemocą;
zapewnienie bezpiecznego schronienia osobie dotkniętej przemocą;
podejmowanie działań w zakresie przeprowadzenia badań lekarskich i wydawania zaświadczeń w związku z aktami przemocy;
rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;


Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Radzionków został powołany na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz w nawiązaniu do Uchwały Rady Miasta Radzionków Nr VI/44/2011 z dnia 24.03.2011 roku, w celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy.

Koordynowanie procedury „Niebieska Karta”

Co to jest „Niebieska Karta” ?

„Niebieskie Karty" to procedura interwencji wobec przemocy w rodzinie, która składa się z odpowiedniej dokumentacji i sposobu postępowania w przypadku stwierdzenia bądź podejrzenia występowania przemocy

Cel procedury:

głównym celem jest rozpoznawanie zjawiska przemocy oraz skoordynowanie działań pomocowych oferowanych przez przedstawicieli różnych służb w środowisku lokalnym.

Kto uczestniczy w procedurze „Niebieskiej Karty” ?

Podstawą skuteczności procedury jest współpraca przedstawicieli następujących podmiotów:
pracownika socjalnego;
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
Policji;
służby zdrowia;
oświaty;
Zespołu interdyscyplinarnego.

Rola pracownika socjalnego:
diagnoza sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że została dotknięta przemocą;
udzielanie informacji o wszystkich możliwych formach pomocy;
organizacja dostępu do pomocy medycznej;
zapewnienie osobie dotkniętej przemocą schronienia.

Praca socjalna.
poradnictwo w zakresie udzielania informacji o uprawnieniach i organizacjach udzielających pomocy w sytuacjach kryzysowych;
ukazanie możliwych kierunków działań;
pomoc w konstruowaniu pism urzędowych, wniosków, doniesień;
powiadamianie odpowiednich służb;
ocena sytuacji osób dotkniętych przemocą;
zapewnienie schronienia.

 

Podstawa prawna:

-ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
-ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
-Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”