Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Klauzula Informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 14 oraz art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie, z siedzibą przy ul. Kużaja 19;

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych pod adresem e-mail: a.gasz@ops.radzionkow.pl lub przesyłając korespondencję na adres administratora danych z dopiskiem "IOD".

3. Wypełniając zapisy art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, udostępniamy dane wyznaczonego inspektora ochrony danych: Pani Agnieszka Gasz, e-mail: a.gasz@ops.radzionkow.pl.

4. Pani/Pana dane osobowe (w tym członków rodzin, przedstawicieli) przetwarzane będą w celu: realizacji procedury „Niebieskie Karty”;

5. Kategorie Pani/Pana danych (w tym członków rodzin, przedstawicieli) przetwarzane w ramach procedury „Niebieskie Karty” to dane zamieszczone w formularzu Niebieska Karta, dane osobowe zebrane podczas czynności prowadzonych w ramach procedury „Niebieskie Karty”, dane pozyskane z innych instytucji;

6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą instytucje prawnie umocowane na podstawie przepisów ustawowych;

7. Pani/Pana dane osobowe będą/ nie będą* przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania przedmiotowych czynności administracyjnych. Okres przechowywania dokumentacji jest wskazany w obowiązującym dla OPS Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt., tj. 10 lat od momentu zakończenia procedury;

9. Źródłem pochodzenia Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 9d ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej, są przedstawiciele podmiotów realizujących procedurę „Niebieskie Karty”, tj. osób o których mowa w art. 9a ust. 11-11d ww. ustawy.

10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

11. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

12. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest (wymogiem ustawowym/warunkiem umownym/warunkiem zawarcia umowy*) i jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania;

13. Pani/Pana dane będą przetwarzane papierowo i elektronicznie. Nie będą one przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub w formie profilowania