Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Pomoc Rodzinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie realizuje zadania w ramach pomocy rodzinie wynikające z ustawy o pomocy społecznej,  ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Pomoc świadczona rodzinie w zakresie ustawy o pomocy społecznej:

Świadczenia pieniężne:
- zasiłek stały,
- zasiłek okresowy,
- zasiłek celowy,
- specjalny zasiłek celowy

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:
osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 776,00 zł;
osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 600,00 zł;
rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów przyznania pomocy społecznej wymienionych wyżej lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.

 

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE

ZASIŁEK STAŁY

Zasiłek stały przysługuje:

1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

 

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (tj. 776,00 zł x 130% = 1008,80 zł) a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 1000 zł miesięcznie;

2) w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (tj. 600,00 zł x 130% = 780,00 zł) a dochodem na osobę w rodzinie.

 

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 100 zł miesięcznie.

W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania lub zasiłku dla opiekuna, zasiłek stały nie przysługuje.

Przy ustalaniu uprawnienia oraz wysokości zasiłku stałego do dochodu nie wlicza się kwoty zasiłku okresowego.

 

ZASIŁEK OKRESOWY

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

2) rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

 

Zasiłek okresowy ustala się:

1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że miesięczna kwota zasiłku nie może być wyższa niż kwota kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;

2) w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

 

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50% różnicy między:

1) kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;

2) kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

 

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

 

ZASIŁEK CELOWY

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy.

Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych i leczenia, ogrzewania, w tym opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Osobom bezdomnym i innym osobom niemającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.

Zasiłek celowy może być przyznany również w celu realizacji postanowień kontraktu socjalnego. Wówczas zasiłek celowy może być wypłacany niezależnie od dochodu, przez okres do 2 miesięcy od dnia, w którym osoba objęta kontraktem socjalnym, w trakcie jego realizacji, stała się osobą zatrudnioną.

Ponadto zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej. W powyższych przypadkach zasiłek celowy może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

 

SPECJALNY ZASIŁEK CELOWY

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany:

- specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi.

 

ŚWIADCZENIE NIEPIENIĘŻNE

SCHRONIENIE

Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego schronienia w noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Schronisko dla osób bezdomnych zapewnia osobom bezdomnym, które podpisały kontrakt socjalny, całodobowe, tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.

 

Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi zapewnia osobom bezdomnym, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, zakład opiekuńczo-leczniczy lub zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, tymczasowe schronienie wraz z usługami opiekuńczymi oraz usługami ukierunkowanymi na wzmacnianie aktywności społecznej, w miarę możliwości wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi zapewnia się posiłek lub całodzienne wyżywienie, świadczone w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

W schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi mogą przebywać osoby, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających w placówce.

Noclegownia zapewnia schronienie osobom bezdomnym, świadcząc tymczasową pomoc w postaci miejsca noclegowego, w ramach której umożliwia spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia.

Tymczasowe schronienie może być udzielone również w formie ogrzewalni, która umożliwia interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanych pomieszczeniach wyposażonych co najmniej w miejsca siedzące.

W noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych, ogrzewalni mogą przebywać osoby zdolne do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających w placówce.

 

PRACA SOCJALNA

Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym.

Praca socjalna prowadzona jest:

1) z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej;

2) ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności.

Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny lub projekt socjalny.

W pracy socjalnej wykorzystuje się właściwe tej działalności metody i techniki, stosowane z poszanowaniem godności osoby i jej prawa do samostanowienia.

Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.

Praca socjalna może być prowadzona również w oparciu o kontrakt socjalny.

Kontrakt jest pisemną umową zawartą pomiędzy osobą ubiegającą się o pomoc a pracownikiem socjalnym określającą uprawnienia i zobowiązania stron zmierzające do pobudzania społecznej aktywności i inspirowanie do działań mających na celu zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin.

 

POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie w ramach wsparcia rodziny realizuje Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu", którego celem jest dożywianie dzieci w szkołach oraz zapewniania posiłku osobom jego pozbawionym.


Program przewiduje otrzymanie pomocy w następujących formach:
zasiłku celowego na zakup posiłku lub zakup żywności;
posiłek w szkole dla dzieci realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki.

Kto może otrzymać wsparcie w ramach programu ?
Osoby, których dochód miesięcznie nie przekracza 1552,00 zł dla osoby samotnej, 1200,00 zł na osobę w rodzinie;

Asystent rodziny, zatrudniony w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzionkowie jest osobą, która w toku prowadzonych działań nawiązuje bliskie relacje z rodziną, mając na celu motywowanie jej członków do zwiększenia samodzielności życiowej i tym samym umożliwienie pozostawienie dzieci w rodzinie.


Zatem, główną jego funkcją jest pomoc rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych oraz w prowadzeniu gospodarstwa domowego,  a w szczególności:
a) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej;
b) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych;
c) wspieranie aktywności społecznej rodzin;
d) motywowanie członków rodziny do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
e) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu oraz utrzymywaniu pracy zarobkowej.

Praca z rodziną jest prowadzona w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę.


WAŻNE:
Podstawą przyznania pomocy jest wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego. Wywiad przeprowadzany jest w miejscu zamieszkania bądź w miejscu stałego lub czasowego pobytu osoby zainteresowanej.
Po zebraniu niezbędnych informacji, pracownik socjalny dokonuje analizy i oceny sytuacji osoby lub rodziny oraz formułuje wnioski stanowiące podstawę planowania pomocy.

 Na podstawie wywiadu środowiskowego, dokumentów potwierdzających dochody rodziny oraz innych zaświadczeń wymaganych przez pracownika socjalnego wydawana jest decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej obowiązkiem rodzin korzystających z pomocy jest współdziałanie z pracownikiem socjalnym oraz asystentem rodziny, w celu rozwiązywania ich trudnej sytuacji życiowej.

Brak takiego współdziałania może stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.