Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Pomoc osobom bezrobotnym

Jednym z głównych zjawisk rodzącym zapotrzebowanie na korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej jest długotrwałe bezrobocie, stanowiące istotny czynnik ryzyka wykluczenia społecznego.

Jedną z form aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych na terenie gminy Radzionków są realizowane przez Ośrodek na podstawie porozumienia nr 2R.612.7.2024 z dnia 09.02.2024 zawartego pomiędzy Gminą Radzionków a Powiatowym Urzędem Pracy w Tarnowskich Górach.
Dzięki pracom społecznie- użytecznym osoby, które do tej pory borykały się z problemem ubóstwa i bezrobocia, mają szansę na wykorzystanie swoich możliwości i uprawnień w celu wypracowania własnych dochodów oraz na przywrócenie do życia zawodowego, co przeciwdziała dalszej izolacji społecznej.

Kto może brać udział w pracach społecznie - użytecznych ?

Skierowane są one do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, które jednocześnie korzystają ze świadczeń pomocy społecznej oraz osób uczestniczących w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tej formie w wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy.

Osoba uprawniona, wykonująca prace społecznie - użyteczne zachowuje status osoby bezrobotnej, a tym samym ma prawo do ubezpieczenia zdrowotnego. 

Prace społecznie użyteczne wykonuje na terenie gminy, w której zamieszkuje lub przebywa, w wymiarze 10 godzin tygodniowo (maksymalnie 40 godzin miesięcznie).

 

Podstawa prawna:

-ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej

-ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tekst jednolity
-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych.