Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dodatek gazowy

DODATEK GAZOWY 2023

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie – Dział Realizacji Świadczeń i Dodatków  będzie realizował ustawę z dnia 15 grudnia 2022 r.

o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

 

Celem refundacji podatku VAT jest wsparcie gospodarstw domowych używających urządzeń grzewczych zasilanych paliwami gazowymi w formie rekompensaty w 2023 r. podatku VAT na gaz ziemny.

 

Refundacja podatku VAT przysługuje w przypadku gdy odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym:

 

- wykorzystuje jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi, o których mowa w art. 3 pkt 3a ustawy – Prawo energetyczne, wpisany lub zgłoszony do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576, 1967 i 2456), do dnia wejścia w życie ustawy, albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

 

Warunkiem otrzymania refundacji jest spełnienie kryterium dochodowego 2100 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych lub 1500 zł na osobę
w gospodarstwie wieloosobowym.

Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa powyżej, rozumie się:

  1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
  2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące
    i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

 

Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie:

  • od 1 stycznia do 31 lipca danego roku  - uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek tj. za 2021 r.,
  • od 1 sierpnia do 31 grudnia danego roku  - uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek tj. za 2022 r.

 

Wniosek składa w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek. Wysokość świadczenia to równowartość kwoty podatku VAT wynikającej z opłaconej faktury za okres objęty wnioskiem.

Osoba uprawniona do świadczenia (wnioskodawca) to osoba w gospodarstwie domowym, która jest stroną umowy z przedsiębiorstwem energetycznym na dostawę paliwa.

Do wniosku o refundację podatku VAT należy dołączyć:

  • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy obejmujący okres dotyczący wniosku,
  • dowód uiszczenia zapłaty za fakturę.

 

AKTUALNOŚCI:

Informacja

Utworzono dnia 15.02.2024

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła refundacja podatku VAT należy się za gaz dostarczony w kolejnym okresie tj. od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r.

Wnioski o wypłatę refundacji podatku VAT można składać:

  • do dnia 30-09-2024 roku- w dowolnym momencie po otrzymaniu faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych
  • po dniu 30-09-2024 roku - w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

ZAŁĄCZNIKI: