Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Pomoc osobom starszym

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej świadczy pomoc na rzecz osób starszych w zakresie:

 świadczeń pieniężnych, tzn.:
•zasiłek stały;
•zasiłek okresowy;
•zasiłek celowy.

świadczeń niepieniężnych, tzn.:
•usługi opiekuńcze
usługi opiekuńcze na rzecz osób starszych obejmują przede wszystkim wsparcie w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych takich, jak:
-pomoc w formie pielęgnacji;

-edukowanie w systematycznym przyjmowaniu leków;

-pomoc w robieniu zakupów;

-pomoc w utrzymaniu porządku w mieszkaniu;
-zapobieganie społecznej izolacji poprzez pomoc w utrzymaniu kontaktów z rodziną i otoczeniem;

•praca socjalna:
-ułatwienie kontaktów osób starszych z placówkami służby zdrowia;
-pomoc w utrzymywaniu kontaktów z rodziną oraz podejmowanie działań, które mają na celu zaangażowanie rodziny w sprawowanie opieki nad osobą starszą;

-udzielanie informacji o możliwościach korzystania z różnych form rehabilitacji;
-zapewnienie usług w ramach pielęgniarskiej opieki środowiskowej.


kierowanie do Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku:

-osoba starsza wymagająca całodobowej opieki, w przypadku niemożności zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, może ubiegać się o pobyt w Domu Pomocy Społecznej;

-osoba ubiegająca się o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej powinna zgłosić się do właściwego ze względu na rejon zamieszkania pracownika socjalnego;

-pracownik socjalny na wniosek osoby zainteresowanej przeprowadza wywiad środowiskowy oraz zbiera niezbędną do tego celu pozostałą dokumentację tzn:
•badania lekarskie;
•wniosek lekarza w którym stwierdzona zostanie konieczność umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej;
•oświadczenie osoby zainteresowanej o wyrażeniu zgody na umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej;
•aktualne zaświadczenie o dochodach.


W przypadku osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej należy przedstawić postanowienie sądu o zezwoleniu opiekunowi prawnemu na umieszczenie danej osoby w domu pomocy społecznej.

Podstawa prawna:

-ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej