Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Pomoc żywnościowa

ZMIANA TERMINÓW WYDAWANIA ŻYWNOŚCI
10.02.2020r.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie informuje, że dla osób
z Gminy Radzionków i Miasteczka Śląskiego, korzystających z pomocy żywnościowej
w ramach Programu FEAD uruchomiony został specjalny dzień wydawania żywności.

Zywność będzie wydawana w każdy 1 i 2 czwartek miesiąca.

Miejsce wydawania żywności pozostaje bez zmian, tj: Punkt wydawania żywności
w Tarnowskich Górach ul. Strzelecka 24 (odbiór osobisty na własny koszt)

W sytuacji braku skierowania należy kontaktować się z pracownikami socjalnymi Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z siedzibą przy ul. Kużaja 19. Wszelkie informacje można również uzyskać pod nr tel. 32 / 286-65-44 wew. 21

W przypadku ewentualnej zmiany terminu wydawania żywności informacje będą zamieszczane na tablicy ogłoszeń w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzionkowie oraz na stronie internetowej:  www.ops.radzionkow.pl

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie informuje, że Gmina Radzionków przystapiła do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) w Podprogramie 2019. Umowa na realizację powyższego zadania  została podpisana  pomiędzy Gminą Radzionków a  Polskim Komitetem Pomocy Społecznej Śląski Zarząd Wojewódzki z siedzibą w Katowicach.

W ramach programu udzielana jest pomoc osobom / rodzinom najbardziej potrzebującym w postaci artykułów spożywczych, które są przekazywane bezpłatnie.

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od 18 grudnia 2019r. odbywa się kwalifikowanie osób do otrzymania pomocy w ramach w/w Programu poprzez wydawanie skierowań osobom, które chcą skorzystać z tej formy wsparcia.

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się
w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.:

  • 1 402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
  • 1 056 zł dla osoby w rodzinie.

Planowany termin realizacji Programu: grudzień 2019 r. - lipiec 2020 r., natomiast informacja na temat terminu rozpoczęcia wydawania żywności zostanie podana w późniejszym terminie na stronie OPS.

Żywność wydawana będzie osobom zakwalifikowanym do Programu FEAD posiadającym skierowanie oraz dowód osobisty, cyklicznie wg zasady:

każdy poniedziałek w godz. 1000 – 1500 oraz środę w godz. 1200 – 1700  

Punkt wydawania żywności:
Tarnowskie Góry ul. Strzelecka 24 (odbiór osobisty na własny koszt)

Informacje na temat Programu uzyskają Państwo również na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-operacyjny-pomoc-ywnosciowa-2014-2020

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Wrzesień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

 

Biuletyn Informacji Publicznej